รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

ชื่อเรื่อง                 รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มี                                ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                  โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามผู้ศึกษา                   นายโพยม  สุกใสปีการศึกษา            2553 บทคัดย่อ                            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  สำนักงานเขตสายไหม  สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ทดลองในครั้งนี้ คือ แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  จำนวน 15 แบบฝึก ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า                      1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  มีค่า  87.01/86.67   สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้                      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  หลังจากใช้  แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05                                     3. จากการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดเรียนการสอน  โดยใช้  แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ทั้ง 15  แบบฝึก  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  3  ระดับ  กล่าวคือ  3  หมายถึง  มาก  2  หมายถึง  ปานกลาง  และ  1  หมายถึง  น้อย พบว่า  มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.52  ซึ่งหมายถึงนักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจมากต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์