รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ผู้ศึกษา                   นางปิยะนาถ  ต้นเชื้อปีการศึกษา            2553 บทคัดย่อ                            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุด แบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  สำนักงานเขตสายไหม  สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 34  คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ทดลองในครั้งนี้ คือ ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  จำนวน  41  แบบฝึกผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า                      1. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  มีค่า  87.01/86.47   สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้                      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  หลังจากใช้  ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05                                  3. จากการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดเรียนการสอน  โดยใช้  ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  ทั้ง   41  แบบฝึก  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  3  ระดับ  กล่าวคือ  3  หมายถึง  มาก  2  หมายถึง  ปานกลาง  และ  1  หมายถึง  น้อย พบว่า  มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.89  ซึ่งหมายถึงนักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจมากต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์