เกษตรฯศรีราชา คัดเรียนป.โทบริหาร

         วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  10 ตุลาคม 2553
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
         2.มีประสบการณ์ทำงานหลักสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
        หลักฐานประกอบการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจำนวน  4 รูป
         2.เอกสารทางการศึกษา
         2.1สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         2.2สำเนาใบบันทึกผลการเรียน(Transcript)ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวันที่อนุมัติปริญญาพร้อมแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
         6.หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น กรณีที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อในใบรายงานคะแนน สำเนา 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         7.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
         8.หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ
         9.เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา(แนบในใบสมัคร)
         ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 10 ชั้น 4 โทร 0-3835-2842


ข้อมูลโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์