Young Thai Artist Award 2010

           มูลนิธิซิเมนต์ไทย เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาและเยาวชนที่มีความสามารถทางศิลปะเข้าร่วมประกวด "รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย" Young Thai Artist Award 2010 เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบด้วย สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย วรรณกรรม และประพันธ์ดนตรี 


          ประเภทผลงาน
          ศิลปะ 2 มิติ
          -ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานประกวด : เยาวชนสัญชาติไทย อายุ 18-25 ปี
          ไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิค เช่น งานจิตรกรรม งานภาพพิมพ์ หรืองานสื่อผสมอื่น ๆ โดยผลงานต้องมีขนาด 2x2 เมตร ส่งผลงานรอบคัดเลือกเป็นรูปถ่ายขนาด 8x10 นิ้ว ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7538
          ศิลปะ 3 มิติ 
           -ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานประกวด : เยาวชนสัญชาติไทยกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออายุ 18-25 ปี และไม่ได้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
          ผลงานไม่จำกัดแนวความคิดและเทคนิค ขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 6 เมตร ส่งผลงานระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม ที่คุณธัญญนันท์ ศรีจั่นเพชร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.08-7557-7251
          ภาพยนตร์ 
           -ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานประกวด : นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาในปี 2553
          ส่งผลงานภาพยนตร์สีหรือขาวดำ, Life Action หรือ Animation ความยาวไม่เกิน 30 นาที เป็นผลงานขณะเป็นนิสิตหรือนักศึกษา ผลิตระหว่างเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน 2553 มีภาพและเสียงสมบูรณ์ และหากเป็นไปได้ ขอให้ใส่ subtitle ภาษาอังกฤษด้วย ส่งผลงานเป็น DVD หรือ Mini DVD หรือ VCD พร้อมแนบสคริปต์ไฟล์ Ms.word ด้วย ส่งผลงานระหว่าง 27 กันยายน-8 ตุลาคม 2553 ที่ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2150 (วันและเวลาราชการ)
          ภาพถ่าย 
           -ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานประกวด : เยาวชนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออายุ 18-25 ปี
          ผลงานไม่จำกัดแนวคิด ถ่ายด้วยกล้องบรรจุฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล สามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชุด แต่ละชุดมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3-5 ชิ้น ส่งผลงานรอบคัดเลือกเป็นภาพถ่ายอัดลงกระดาษขนาด 8x10 นิ้ว ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2553 ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.0-2902-0299 ต่อ 2610 หรือหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2350-3626
          วรรณกรรม 
           -ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานประกวด : เยาวชนสัญชาติไทย กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี หรืออายุระหว่าง 18-25 ปี
          ส่งผลงานวรรณกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ นวนิยาย 1 เรื่อง เรื่องสั้นอย่างน้อย 6 เรื่อง บทกวี (รวมบทกวี หรือบทกวีขนาดยาว)  โดย 1 คน ส่งได้ 1 เรื่อง พิมพ์ในกระดาษ A4 อักษร Angsana New หรือ Cordia New  ขนาด 16 ความยาวไม่ต่ำกว่า 80 หน้า ส่งในรูปแบบกระดาษ และแผ่นซีดีด้วยตัวเองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ คุณอลิสา สันตสมบัติ ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม โทร.0-2218-4631
          ประพันธ์ดนตรี 
           -ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานประกวด : เยาวชนสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 35 ปี ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรีประเภท Chamber Music ในรูปของ Score โดยเลือกเครื่องดนตรีจากรายการต่อไปนี้ : 1 flute (doubling piccolo), 1 oboe, 1 clarinet in Bb (doubling bass clarinet), 1 bassoon, 1 horn, 2 violins, 1 viola, 1 cello, piano และ percussion ความยาวผลงาน 10-15 นาที ส่งผลงานในรูปแบบ Score โดยไม่ระบุชื่อผู้ประพันธ์ลงบนผลงาน 6 ชุด ส่งผลงานพร้อมแบบฟอร์มกำกับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนบรูปถ่าย 4x6 นิ้ว 1 รูป ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม ที่คุณณุสมล จงประกิจพงศ์ ฝ่ายกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2800-2525 ต่อ 107
          รางวัลยอดเยี่ยม สาขาละ 1 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ รางวัลดีเด่นสาขาละไม่เกิน 5 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท 
          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกำกับผลงานได้ที่ http://www.scgfoundation.org/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2586-5214
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์