ข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ป.2ภาคเรียนแรก

รูปภาพของ ppsmoorati

คำชี้

แจง   จงกากบาท  x ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดข้อเดียว
๑.  ปฏิทินนอกจากจะบอกวัน เดือน ปีแล้วยังบอกอะไรได้อีก
ก. เวลาเป็นชั่วโมง               ข. วันสำคัญต่าง ๆ           ค. ฤดูกาล

    ๒.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์  ๑  รอบใช้เวลากี่วัน
           ก.  ๒๕๐ วัน                       ข. ๓๐๐ วัน              ค. ๓๖๕ วัน

   ๓.  ข้อกล่าวข้อใด ไม่ถูกต้อง
           ก. ดวงอาทิตย์บอกเวลากลางวันส่วนดวงจันทร์บอกเวลากลางคืน
           ข. นาฬิกาจะหยุดเดิน