ข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนแรก

รูปภาพของ ppsmoorati

วิชา  ประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       จำนวน ๓๐ ข้อ      เวลา  ๖๐  นาที     
...........................................................................................................................................
คำชี้แจง   จงกากบาท  x ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดข้อเดียวในกระดาษคำตอบ
๑.  วิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอน
ก. ๔ ขั้นตอน                             ข.  ๕ ขั้นตอน
ค. ๖ ขั้นตอน                              ง. ๗ ขั้นตอน

๒.  ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์คือขั้นตอนใด
ก. การตีความ                        ข. การตรวจสอบข้อมูล
ค.การรวบรวมข้อมูล             ง. การนำเสนอข้อมูล

๓.  การจัดนิทรรศการ เป็นวิธีหนึ่งในวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใด
ก. การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
ข. การจัดลำดับข้อมูล
ค. การนำเสนอข้อมูล
ง. การรวบรวมข้อมูล

๔.  การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน เป็นวิธีการหนึ่งในวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใด
ก.    การรวบรวมข้อมูล                    ข.   การตรวจสอบข้อมูล
ค. การตีความและจัดลำดับข้อมูล      ง.  การนำเสนอข้อมูล

๕.  ข้อใดจัดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ก. พระแก้วมรกต              ข. จิตรกรรมฝาผนังวัด
ค. หลักศิลาจารึก               ง. เจดีย์วัดโพธิ์

๖.  ข้อใดจัดเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ก. หนังสือพิมพ์                  ข.จารึกวัดโพธิ์
ข. พงศาวดาร                      ค.พระนครคีรี

๗. บันทึกของนากามูระ อาเคโต จัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
ก. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ข. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ค. หลักฐานก่อนประวัติศาสตร์
ง. หลักฐานยุคประวัติศาสตร์

๘.  สะพานข้ามแม่น้ำแคว จัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
ก.  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ข. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ค. หลักฐานก่อนประวัติศาสตร์
ง. หลักฐานหลักประวัติศาสตร์

๙. พงศาวดาร เป็นหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องใด
ก.  การบันทึกเรื่องราว          
ข.เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชนชั้นปกครอง
ค.  เป็นบันทึกเหตุการณ์และพระราชกรณียกิจ         
ง.เป็นอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญ

๑๐. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า    ตำนาน
ก. เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นปกครอง
ข. การบันทึกเรื่องราวของชุมชน
ค. เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา ภายหลังได้จดบันทึก
ง. หลักฐานที่เขียนขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์

๑๑. ข้อใดจัดเป็นเอกสารราชการ
ก. สนธิสัญญา                              ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ค. บันทึกการประชุมราชการ        ง. ถูกทุกข้อ

๑๒. ข้อใดคือแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์
ก. พิพิธภัณฑ์                         ข. ศาสนสถาน           
ค. โบราณวัตถุ               ง. ถูกทุกข้อ

๑๓. ประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน ปัจจุบันมีกี่ประเทศ
ก.  ๑๐ ประเทศ                                    ข. ๙ ประเทศ               
ค. ๘ ประเทศ                                        ง.  ๑๑ ประเทศ

๑๔. ประเทศใดไม่มีพื้นที่ติดประเทศไทย
ก. ลาว                                       ข.กัมพูชา
ค. มาเลเซีย                                ง . อินโดนีเซีย

๑๕. ประเทศใดตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของไทย
ก. มาเลเซีย                               ข. ลาว
ค. กัมพูชา                                 ง. พม่า

๑๖. ข้อใดเป็นแม่น้ำที่กั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับพม่า
ก. แม่น้ำโขง               ข. แม่น้ำบาสัก             ค.แม่น้ำสาละวิน            ง.แม่น้ำอิรวดี         

๑๗.ประเทศพม่าไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศใด
ก. จีน                          ข.บังคลาเทศ              ค.อินเดีย              ง.สิงคโปร์       

๑๘. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพม่าคืออาชีพใด
ก. ค้าขาย                                       ข. เกษตรกรรม  
ข. ข้าราชการ                                 ง. อุตสาหกรรม

๑๙.ข้อใดไม่ใช่กลุ่มชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า
ก. ยะไข่                                  ข. ชาวจีน
ค. กะเหรี่ยง                            ง. ไทใหญ่

๒๐. ประเทศพม่าเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศใด
ก.  ฝรั่งเศส                       ข. ญี่ปุ่น                       ค.อังกฤษ                 ง.สเปน

๒๑. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าแบ่งออกเป็นกี่ยุค
ก. ๒ ยุค                       ข.  ๓ ยุค                 ค. ๔ ยุค              ง. ๕ ยุค   

๒๒. กษัตริย์พม่าองค์ใดที่รบจนมีชื่อเสียงและมีอิทธิพลเหนืออาณาจักณอยุธยา
ก. นายพลซอหม่อง                   ข. พระเจ้าตองอู       
ค. พระเจ้าอโนธรา             ง. พระเจ้าบุเรงนอง

๒๓. ประเทศลาวมีชื่อเต็มๆ ว่าอะไร
ก. สหพันธรัฐลาว                  ข.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ค.ราชอาณาจักรลาว               ง. สหภาพลาว

๒๔. เมืองหลวงของประเทศลาวชื่อว่าอะไร
ก. เมืองย่างกุ้ง         ข. เมืองเวียงจันทน์       ค.เมืองหลวงพระบาง        ง. เมืองพนมเปญ

๒๕.ประเทศลาวเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศใด
ก. ประเทศอังกฤษ                     ข. ประเทศฝรั่งเศส
ค. ประเทศจีน                            ง. ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒๖. ใครคือผู้นำคนสำคัญของลาวฝ่ายซ้าย ในยุคหลังอาณานิคม
ก. เจ้าสุภานุวงศ์         ข.เจ้าสุวรรณภูมา       ค.นายพลซอหม่อง         ง.เจ้านโรดมศรีหนุ     

๒๗.ปัจจุบันประเทศลาวมีการปกครองด้วยระบอบการปกครองใด
ก.ประชาธิปไตย          ข.เผด็จการทหาร          ค.คอมมิวนิสต์      ง.ราชาธิปไตย                                          

๒๘.ประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีทางออกทะเล
ก. กัมพูชา                    ข.พม่า                   ค.ลาว                  ง.บังคลาเทศ                                      

๒๙.แม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของประเทศลาว
ก. แม่น้ำอู          ข. แม่น้ำอิรวดี          ค. แม่น้ำบาสัก            ง. แม่น้ำโขง

๓๐. ในยุคก่อนอาณานิคมของลาว กษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้รวบรวมลาวจนเป็นปึกแผ่น
ก. เจ้าฟ้างุ้ม          ข.เจ้าสุภานุวงศ์             ค.เจ้าเพชรราช            ง.เจ้าสุวรรณภูมา

๓๑. ทิศตะวันออกของประเทศกัมพูชามีพื้นที่ติดกับประเทศใด
ก. ประเทศไทย       ข. ประเทศลาว        ค.ประเทศพม่า         ง.ประเทศเวียดนาม

๓๒.ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชาและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อว่าอะไร
ก. ทะเลสาบสงขลา       ข.โตนเลสาบ       ค.ทะเลสาบกัมพูชา        ง.ไม่มีข้อใดถูก

๓๓. สินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศกัมพูชาคือสินค้าใด
ก. ข้าวและผลไม้                                ข.การประมงและป่าไม้
ค. ข้าวโพดและถั่วเหลือง                   ง. ปลาและผลไม้

๓๔. แหล่งโบราณสถานที่จัดเป็นมรดกโลกที่อยู่ในประเทศกัมพูชาคือข้อใด
ก. ปราสาทหินพนมรุ้ง                     ข.ปราสาทหินนครวัด
ค. ปราสาทหินบุโรพุทธโธ             ง. ปราสาทหินพิมาย

๓๕. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาแบ่งออกเป็นกี่ยุค
ก.  ๓  ยุค             ข. ๔ ยุค             ค.๕ ยุค          ง. ๖ ยุค

๓๖. ประเทศกัมพูชาเคยตกเป็นประเทศราชของไทยตั้งแต่สมัยพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใด
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ง.พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓๗. กรณีพิพาทย์  เขาพระวิหาร เป็นกรณีพิพาทย์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศใดกับประเทศใด
ก. ลาว   กัมพูชา                ข. ไทย  ลาว         ค.ไทย   กัมพูชา          ง.กัมพูชา เวียดนาม
๓๘. ประเทศมาเลเซียส่วนที่อยู่บนภาคพื้นทวีป เรียกว่าอะไร
ก.มาเลเซียตะวันออก            ข.มาเลเซียใต้         ค.มาเลเซียตะวันตก      ง.เกาะมาเลเซีย

๓๙. กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนใดของมาเลเซีย
ก.มาเลเซียตะวันออก         ข.มาเลเซียใต้           ค.มาเลเซียตะวันตก      ง.เกาะมาเลเซีย

๔๐. ประเทศมาเลเซียเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศทางยุโรปประเทศใด
ก. อังกฤษ                        ข. ฝรั่งเศส                 ค.สเปน                ง.เนเธอร์แลนด์

ขอเฉลยคะ่

ข้อสอบดีมากครับ มีเฉลยไหมครับ

 

ถ้ามีเฉลยด้วยก้อดีนะ

แบบทดสอบดีมากค่ะ และขอขอบคุณมาณที่นี้ค่ะ


 

 

 

อยากได้เฉลยต้องทำงัยค่ะ

อยากได้เฉลยต้องทำงัยค่ะ

เยี่ยมครับ

ขอดูเฉลยครับ

ของคุณครับ

 

ข้อเฉลยหน่อยคร้า อยู่ตรงไหนค่ะ

เฉลยอยู่ตรงไหนครับ

 

อยากได้เฉลย ขอบคุณค่ะ

 

อยากได้เฉลยข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6


 

ขอบคุณคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 218 คน กำลังออนไลน์