ข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนแรก

รูปภาพของ ppsmoorati

วิชา  ประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓       จำนวน ๓๐ ข้อ      เวลา  ๖๐  นาที     
ชื่อ...................................นามสกุล..............................เลขที่.....................ชั้น....................
...........................................................................................................................................
คำชี้แจง   จงกากบาท  x ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดข้อเดียว
๑.  ข้อใด  ไม่ใช่ ประโยชน์ของปฏิทิน
ก. รู้วันนัดหมาย                              ข. รู้วันไปโรงเรียน
ค. รู้วันรับประทานอาหาร               ง.รู้วัน เดือน ปีเกิด

    ๒.  ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ตรงกับปีใด
           ก. ปีชวด                  ข. ปีขาล            ค.ปีวอก        ง.ปีมะเมีย

   ๓.  ข้อใดถูกต้อง
           ก. ทุกๆ ๔ ปีเดือนกุมภาพันธ์มี ๒๙ วัน
           ข. ทุกๆ ๓ ปีเดือนกุมภาพันธ์มี ๒๙ วัน
           ค. ทุกๆ ๓ ปีเดือนกุมภาพันธ์มี ๒๙ วัน
       ง. ทุกๆ ๓ ปีเดือนกุมภาพันธ์มี ๒๙ วัน

     ๔.  ข้อใดเป็นการนับปีทางพุทธศักราช
          ก.    ค.ศ.                    ข.   จ.ศ.                  ค. ร.ศ.                 ง.พ.ศ.

     ๕.  การนับเดือนโดยอาศัยดวงอาทิตย์เป็นหลัก เรียกว่าอะไร
          ก. เจตคติ               ข. สุริยคติ                ค. จันทรคติ        ง.สุริยจักรวาล

    ๖.  การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงมีผลมาจากอะไร
          ก. น้ำหลากน้ำลด
          ข. ดวงจันทร์เต็มดวง
          ค. การหมุนรอบดวงจันทร์
          ง. การหมุนของดวงอาทิตย์


    ๗. ข้อใดเป็นการนับวันทางจันทรคติ
         ก. วันที่ ๑ มกราคม                       ข.วันที่ ๑๖ มกราคม
         ค. วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖                 ง. วันขึ้น ๑๖ ค่ำเดือน ๑๒

    ๘.  ถ้าจะนัดหมายกัน จะใช้อะไรเป็นเครื่องกำหนด
        ก.  วัน                       ข. เดือน                    ค.ปี                 ง.ปฏิทิน

    ๙. การแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๗ วัน เรียกว่าอะไร
        ก. สัปดาห์                  ข.เดือน           ค.ปี             ง.ศตวรรษ

 ๑๐. คริสต์ศักราชกับพุทธศักราช ห่างกันกี่ปี
         ก. ๕๔๓ ปี           ข. ๕๓๔ ปี             ค. ๔๕๓ ปี         ง. ๔๓๕ ปี
        
 ๑๑. ข้อใดเป็นอดีต
        ก. วันนี้ฉันมาโรงเรียนสาย                 ข. เมื่อวานฉันไปตลาดกับแม่
        ค. พรุ่งนี้ฉันจะไปหาพ่อที่ทำงาน        ง. มะรืนนี้ฉันไม่มาเรียน

 ๑๒. ขั้นตอนแรกของการสืบค้นเรื่องราวในอดีคือข้อใด
        ก. กำหนดเรื่อง                         ข. สอบถามข้อมูล           
        ค. เก็บรวบรวมข้อมูล          ง. รายงานผลให้เพื่อน ๆ ฟัง

๑๓.  แหล่งข้อมูลใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
        ก. ผู้เฒ่า                                      ข.ผู้ทรงคุณวุฒิ               
        ค. หนังสือท่องเที่ยว                   ง. เอกสารทางราชการ

๑๔. ข้อใด  ไม่ใช่ ลักษณะเฉพาะของสมัยก่อนประวัติศาสตร์
       ก. พักอาศัยอยู่ในถ้ำ                              ข.ล่าสัตว์เป็นอาหาร
       ค. ใช้หินทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้       ง. ทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

 


๑๕. ข้อใด  ไม่ใช่  ปัจจัยสำคัญในการเลือกตั้งถิ่นฐานของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
      ก. ลักษณะภูมิอากาศ                         ข. ลักษณะภูมิประเทศ
      ค. การคมนาคมไปมาสะดวก            ง. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

๑๖. ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใด
      ก. ทำไร่                ข. ทำนา              ค.ค้าขาย             ง.ทำสวน         
     
๑๗.ถ้าชุมชนของนักเรียนอยู่ใกล้บริเวณที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังและมีลักษณะดินเป็นดินเหนียวนักเรียนคิดว่าจะประกอบอาชีพใดจะเหมาะสมที่สุด
     ก.ทำนาข้าว            ข.ทำนาเกลือ          ค.ทำการประมง         ง.ทำเครื่องปั้นดินเผา       
    
๑๘. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน
     ก. สภาพภูมิอากาศ                             ข.สภาพภูมิประเทศ  
     ข. วัฒนธรรมประเพณี                       ง.ถูกทุกข้อ
    
๑๙. ข้อใดเป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
     ก. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์                      ข. ปัจจัยทางสังคม
     ค. ความต้องการความปลอดภัย          ง.ถูกทุกข้อ

๒๐. ข้อใดเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
    ก.  คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบ
    ข. คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำ
    ค. คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งอาหารที่สมบูรณ์
    ง. ถูกทุกข้อ

๒๑. ข้อถือเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
   ก. ความต้องการแรงงาน                                 ข. ความต้องการความปลอดภัย    
   ค. ความต้องการอยู่ร่วมกัน                              ง.ถูกทุกข้อ

 

๒๒. ข้อใดถือว่าเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่จับต้องได้
  ก. เพลงไทย         ข. ศาสนาพุทธ          ค. พระพุทธรูป    ง. ความเชื่อเรื่องเทวดา

๒๓. ข้อใดถือว่าเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
  ก. ภาพวาด         ข.ถ้วยชามเก่าแก่         ค.เครื่องประดับ        ง.เพลงกล่อมเด็ก
 
๒๔. ข้อใดถือเป็นวัฒนธรรมของไทย
  ก. อาหารไทย                   ข. การไหว้          ค.สมุนไพรไทย        ง.ถูกทุกข้อ

๒๕. ข้อใด  ไม่ใช่  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
  ก. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ             
  ข. ความจำเป็นในการดำรงชีวิต
  ค. พื้นฐานทางวัฒนธรรม                        
  ง.ถูกทุกข้อ

๒๖. ประเพณีทานตุงเป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคใด
  ก. ภาคเหนือ                ข.ภาคกลาง             ค.ภาคตะวันออก            ง.ภาคใต้     
 
๒๗.ประเพณีใดเป็นประเพณีท้องถิ่นของชุมชนภาคกลาง
  ก.ประเพณีทานตุง                                          
  ข.ประเพณีบุญบั้งไฟ
  ค.ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท             
  ง.ประเพณีชักพระ

๒๘.ประเพณีใดเป็นพระเพณีท้องถิ่นของชุมชนภาคใต้
  ก.ประเพณีทานตุง                                           
  ข.ประเพณีบุญบั้งไฟ
  ค.ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท           
  ง.ประเพณีชักพระ

๒๙.ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่จัดขึ้นประมาณเดือนใด
  ก. มกราคม          ข. พฤษภาคม          ค. สิงหาคม            ง. ตุลาคม
 
๓๐. ประเพณีสมัสการรอยพระพุทธบาทภาคกลางจัดขึ้นที่จังหวัดใด
  ก. เชียงใหม่          ข.ลพบุรี              ค.สระบุรี            ง.นนทบุรี
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์