รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน     รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย          นางอุบล   ไกรษร
ปีการศึกษา   2551

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านควนดิน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 33 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) มีแบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest-Posstest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.88 แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง จำนวน 20 แบบฝึก และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ากลาง โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 85.36/84.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้บทเพลง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์