การพัฒนาทักษะชีวิตมุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จริงในปัจจุบัน

โครงการว