การพัฒนาทักษะชีวิตมุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จริงในปัจจุบัน

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้
เรื่อง       การพัฒนาทักษะชีวิตมุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
ความสำคัญ                
การปลูกฝังหรือการพัฒนาการคิด  ต้องริเริ่ม  ตั้งแต่ผู้เรียน เข้าสู่สถานศึกษา  เพราะผู้เรียนมีธรรมชาติของการอยากรู้  อยากเห็นสูงอยู่แล้ว ถ้าผู้เรียนได้รับการกระตุ้น ส่งเสริมตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพ  ทางการคิดที่มีอยู่ในตัว  ให้ก้าวหน้าถึงขีดสูงสุด  ซึ่งเป็นเป้าหมาย  ของการพัฒนาความสามารถ ในการคิดที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน                สถานการณ์จริงจะเปลี่ยนแปลง  มนุษย์ก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงนั้น  เรียนรู้ในความเปลี่ยนแปลงนั้น ให้รู้ผล  รู้ทัน  รู้เผชิญ  และรู้การจัดระบบทักษะชีวิตและสังคมให้อยู่ในดุลยภาพ  ในสถานการณ์  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ  ทั้งยังฝึกทักษะจากกรณีศึกษา เกี่ยวกับทักษะชีวิต  ได้แก่ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทำให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด  จนเกิดความชำนาญ ในแง่คิดและมุมมองใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการได้วิเคราะห์ข่าวหรือสถานการณ์จริง เกิดความภาคภูมิใจฝึกทักษะต่างๆ เช่น ฝึกการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ กับทางเพศภัยทางอินเทอร์เน็ต  จนเกิดความมั่นใจในการป้องกันภัยจากผู้อื่นได้ ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
แนวทางในการพัฒนา         
       ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา  ผู้สอนได้ใช้กรณีศึกษา,สถานการณ์จริงในปัจจุบัน  เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง สำหรับให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะความปลอดภัยให้กับตนเองเพิ่มขึ้น  และจัดทำแบบฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา จากสถานการณ์จริงสำหรับนักเรียนมีองค์ประกอบหลายประการซึ่งการศึกษา  ได้ให้ข้อเสนอแนะของการทำแบบฝึกทักษะที่ดีไว้ดังนี้1.  เกี่ยวข้องกับบทเรียน2.  เหมาะสมกับนักเรียน และระดับความสามารถของนักเรียน3.  มีคำชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ4.  ใช้เวลาเหมาะสม5.  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ6.  ข่าว กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง  ควรมีหลายๆ แบบเพื่อให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญ บทนำชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา  และความสำเร็จในอดีต                ข้าพเจ้าชื่อ  นางเพ็ญศรี  วงศ์ประดิษฐ์  ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฎยะลา สาขาสุขศึกษา เมื่อปีการศึกษา  2527                ครูประจำชั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปัจจุบันปฏิบัติการสอน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมความสำเร็จ                ข้าพเจ้าได้ ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ  พัฒนาตนเอง  เพิ่มพูนหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติตามหน้าที่  การทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย  ใช้เวลาว่างเข้าสัมมนาหาความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  และยังได้ พัฒนาผู้เรียนใช้นวัตกรรมการเรียนรู้  เน้นทักษะชีวิตการนำไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ข่าวปัญหาจากกรณีศึกษา  เพื่อป้องกัน  ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในอนาคต                ข้าพเจ้าได้อบรมและสร้างเสริมความรู้ทักษะชีวิต  ให้แก่ศิษย์อย่างมุ่งมั่น  ดูแลนักเรียนอย่างจริงใจ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทั้งก่อนสอนและหลังสอนทุกครั้ง  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้วาจาสุภาพ  และเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน  ผู้เรียนเกิดความรักและความไว้วางใจ  ทั้งเป็นที่ปรึกษากับผู้ปกครอง  และตัวนักเรียน  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือนักเรียน                ผลจากการที่ได้มุ่งมั่นและตั้งใจ  ผลงานปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับ ของนักเรียน  เพื่อนครู ผู้ปกครอง ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือก ให้รับรางวัลครูเกียรติยศ  สาขาทักษะชีวิต ประจำปี 2545  และรับรางวัลครูเกียรติยศ  Super teacher Awards   สาขาทักษะชีวิต  ประจำปี  2546  ( บุคลากรด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ที่พัฒนาต่อเนื่องและเข้มแข็ง )จากผลงานดังกล่าว  เป็นความสำเร็จ  และความภาคภูมิใจได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติมีจรรยามารยาท  รับเข็ม “คุรุสดุดี”  จากคุรุสภา  ปี พ.ศ.  2547    กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูพัฒนาสู่มืออาชีพการบริหารจัดการเรียนแบบมีส่วนร่วม  สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
ปัญหาการเรียนการสอนที่พบการจัดการเรียนการสอน  ข้าพเจ้า รับผิดชอบ  ในสาระสุขศึกษาและสาระสังคมศึกษา  ในระดับช่วงชั้นที่ 2  พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนการสอน
1.  นักเรียนขาดพื้นฐานในเรื่องการใช้ทักษะการคิดและแก้ปัญหา
2.  นักเรียนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการคิด
3.  นักเรียนขาดสื่อที่ชวนให้น่าสนใจ
ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง
จากปัญหาและสาเหตุ  ของปัญหาในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจึงได้กำหนด  แนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้  จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนมีส่วนร่วมดังนี้
1.  เทคนิคการใช้กรณีศึกษา คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
2.  เทคนิคการใช้สถานการณ์จริงในปัจจุบันและข่าวในชีวิตประจำวัน
3.  เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เนื้อเรื่องการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้จัดแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้เหมาะกับ ศักยภาพของนักเรียน  อีกทั้งกลุ่มสาระสุขศึกษา,สังคมศึกษาฯ มุ่งเน้นให้นักเรียน  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้าพเจ้าจึงได้ จัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ  มีความกระตือรือร้น  อยากเข้ามีส่วนร่วม  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ   
แนวความคิดที่ใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 24 ได้ระบุไว้ว่า  การจัดการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้  เพื่อป้องกัน  และแก้ไขปัญหาดังนั้น  การจัดกระบวนการเรียนรู้  จึงจำเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ด้วยสมอง  ด้วยกายและด้วยใจ  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง  โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  จะช่วยสร้างทักษะชีวิตส่งผลให้เด็กคิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาได้  จากประสบการณ์, กรณีศึกษา     สถานการณ์ข่าวปัจจุบัน     นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง      เมื่อนำกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใช้สอนเจตคติ  และทักษะก็จะมีผลสร้างทักษะชีวิต  2  องค์ประกอบ
1.  ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์  ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล ข่าวสารปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว
2.  ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางไม่ยึดติด 
การวางแผนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
องค์ประกอบของการเรียนรู้  แบบมีส่วนร่วมมีดังนี้ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างความรู้สึกขั้นที่ 2 ขั้นบทบาทประสบการณ์เดิม เป็นขั้นที่ครู  ช่วยให้นักเรียนนำประสบการณ์เดิมของตนเองมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ขั้นที่ 3  ขั้นรับประสบการณ์ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์,กรณีศึกษา  และเปลี่ยนความคิด ซึ่งกันและกันขั้นที่ 5  ขั้นสรุปความเข้าใจ  เป็นขั้นที่นักเรียนเกิดความเข้าใจและนำไปสู่ความคิดรวบยอดขั้นที่ 6  ขั้นประยุกต์แนวคิด  ขั้นนำ สถานการณ์, กรณีศึกษา ไปตัดสินแก้ปัญหา  ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ เป็นแนวปฏิบัติได้  
สรุปผลที่เกิดขึ้น  
             
ความสำเร็จของตนเอง
จากการที่ข้าพเจ้าได้มีความมุ่งมั่น พัฒนาในการสอนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัล การมีผลงานแสดงถึงวิธีการสอนปฏิบัติที่ดี ( Good  Practice ) หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550-  โล่รางวัลครูเกียรติยศ  สาขาทักษะชีวิต  Teacher  Awards  ระดับประเทศ-  รางวัลคุรุสภาครู ผู้ที่มีผลงานตามเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู เนื่องในวันครู-  ความภาคภูมิใจได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติมีจรรยามารยาท  รับเข็ม “คุรุสดุดี”  จากคุรุสภา     กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร-  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  สอนการออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะชีวิต  รายวิชาสุขศึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2552  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
                      ความสำเร็จของนักเรียน
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อทักษะการคิด
3.  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา สถานการณ์จริงในปัจจุบัน
4.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการคิด  นำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงได้
สรุปบทเรียนที่ได้               
การจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต  โดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จริงจากข่าวรอบตัวมุ่งเน้นทักษะการคิด  พบว่าหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิต  เป็นการดึงประสบการณ์เท่าที่มีอยู่  เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่  พร้อมทั้งวิเคราะห์      แลกเปลี่ยน     แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น  ผ่านกระบวนการกลุ่มการแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง  ยังฝึกทักษะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทักษะการตัดสินใจ  มีส่วนร่วมได้สรุปเป็นองค์ความรู้  เกิดความภาคภูมิใจที่ยังได้ฝึกปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ เช่นการปฏิเสธ ยาเสพติด  การปฏิเสธสื่อลามกอนาจาร การไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ฝึกการคิดตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ               
ประโยชน์ที่เกิดกับตนเอง     
           มีทักษะในการสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ทำให้สามารถแก้ปัญหากับความคิดของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย               
แนวทางพัฒนาผู้เรียน     
           การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการที่เรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริม   คุณภาพการเรียนการสอน     บรรลุจุดประสงค์   ส่งเสริมให้นักเรียน   สามารถรู้จัก นำทักษะชีวิตมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ก็หมายถึง  เด็กรู้จักคิดแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรทำ สิ่งใดเหมาะสม  หรือไม่เหมาะสม  เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้เด็กอยู่รอดในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก  สามารถสรุปได้เป็นผังดังนี้
องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม                                                        
 ประสบการณ์          Experience        การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด                                                              การสะท้อนความคิดและอภิปราย      (Experimentation /Application)                                                             (Reflection / Discussion)            ความคิดรวบยอด         (Concept) 
1.ประสบการณ์ (Experience) ในการเรียนเนื้อหาที่ในการหาความรู้หรือนำไปสู่การสอนทักษะต่าง ๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผู้เรียนมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว โดยผู้สอนจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้  และสามารถแบ่งบันประสบการณ์ของตนเองที่มีให้แก่การที่ผู้สอนพยายามให้ผู้เรียนดึงประสบการณ์มาใช้ในการเรียนจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้สอนและผู้เรียนดังนี้ผู้เรียน การที่ผู้เรียนได้ดึงประสบการณ์ของตนเองออกมานำเสนอร่วมกับเพื่อน ๆจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความสำคัญที่มีคนฟังเรื่องราวของตนเองและได้มีโอกาสรับรู้เรื่องของคนอื่น ซึ่งจะทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้สัมพันธภาพในกลุ่มผู้เรียนเป็นไปด้วยดี                ผู้สอน ไม่ต้องเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนฟังแต่ใช่เวลาเล็กน้อยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง ผู้สอนอาจใช้ใบชี้แจงกำหนดกิจกรรมของผู้เรียนในการนำเสนอประสบการณ์ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีประสบการณ์ในเรื่องที่จะสอนหรือมีน้อย ผู้สอนอาจจะยกกรณีตัวอย่าง               
2.การสะท้อน/อภิปราย (Reflection/Discussion) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ผู้เรียนจะได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ้มซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดประเด็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ผู้เรียนจะได้รู้ถึงความคิดความรู้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจากตนเองจะช่วยให้การเรียนรู้กว้างขึ้น และผลของการสะท้อนความคิดเห็นหรือการอภิปรายจะทำให้ข้อสรุปที่หลายหลากหรือมีน้ำหนักมากขึ้น นอกจากนี้ขณะทำกลุ่มผู้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม บทบาทของสมาชิกที่ดีที่จะทำให้งานสำเร็จ การควบคุมตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น องค์ประกอบที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้และเจตคติในเรื่องที่อภิปราย การที่ผู้เรียนจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยแต่ไหนเป็นไปตามเนื้อหาที่จะสอนไม่นั้น ขึ้นอยู่กับใบงานที่ผู้สอนจัดเตรียม ซึ่งประกอบด้วยประเด็นอภิปรายหรือตารางการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนทำได้สำเร็จ             
   3.ความคิดรวบยอด (concept) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือเป็นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Knowledge) เกิดได้หลายทาง เช่น จากการบรรยายของผู้สอน การมอบหมายให้อ่านจากเอกสาร ตำรา หรือได้จากการสะท้อนความคิดเห็นและอภิปรายในองค์ประกอบที่ 2 โดยผู้สอนอาจจะสรุปความคิดรวบยอดให้จากการอภิปรายและการนำเสนอของผู้เรียนแต่ละกลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนจะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งความคิดรวบยอดนี้จะส่งไปถึงการเปลี่ยนแปลงจากเจตคติหรือความเข้าใจในเนื้อหา ขั้นตอนของการฝึกทักษะต่างๆ ที่ทำให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายขึ้น4.การทดลอง / ประยุกต์แนวคิด (Experimentation / application) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนทนาสร้างคำขวัญ ทำแผนภูมิ / แผนผังความคิด เล่นบทบาทสมมติ  ฯลฯ               
 รายละเอียดการจัดขั้นตอน               การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  6 ขั้นตอน 

                                                               กรอบการสร้างขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของสุขภาพจิต ทักษะชีวิต
1.ขั้นสร้างความรู้สึก     
2.ขั้นทบทวนประสบการณ์เดิม  ประสบการณ์ ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.ขั้นรับประสบการณ์เดิม  ประสบการณ์ ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.ขั้นวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  การสะท้อน/อภิปราย ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ขั้นสรุปความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด ทักษะการตัดสินใจ
6.ขั้นประยุกต์แนวคิด  การทดลอง/ประยุกต์แนวคิด ทักษะชีวิตทั้ง 3 ทักษะเมื่อผู้สอนได้สังเคราะห์เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังตารางข้างต้นแล้ว ผู้สอนได้กำหนดลักษณะสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้รายละเอียดของลักษณะสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ขั้นการจัดกิจกรรม ลักษณะสำคัญของขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.ขั้นสร้างความรู้สึก      เป็นขั้นสร้างประสบการณ์ด้านความรู้สึก โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้สึกด้วยสื่อหรือกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามกับเรื่องที่เรียน
2. ขั้นทบทวนประสบการณ์เดิม      เป็นขั้นที่ผู้เรียนพิจารณาประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาในอดีตโดยผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงประสบการณ์ของตัวเองออดมาใช้ในการเรียนรู้แลแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3. ขั้นรับประสบการณ์      ผู้สอนจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา อาศัยเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง เช่น ข่าว วีดีทัศน์ กรณีตัวอย่างบทบาทสมมติเป็นต้น
4.ขั้นวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์     เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกับกับสมาชิกภายในกลุ่มจากประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดประเด็นการวิเคราะห์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความคิดความรู้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจากตนเอง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น
5. ขั้นสรุปความเข้าใจ      เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ข้อสรูปองค์ความรู้จากประสบการณ์จนเกิดความเข้าใจแต่งให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสมพันธ์กับชีวิตจริง
6. ขั้นประยุกต์แนวคิด     เป็นขั้นที่สำคัญซึ่งผู้เรียนได้ฝึกทดลองนำเอาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของตนเอง เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์ เป็นต้น

 การเผยแพร่กับบุคคลอื่นต่อไป             

 

   ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้ใช้ทักษะคิดวิเคราะห์  โดยใช้กรณีศึกษา และสถานการณ์จริงในปัจจุบัน  นักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ปกครอง คณะครู  สามารถเผยแพร่ผลงานด้านต่าง ๆ เช่น ส่งเสริม หนังสือเล่มเล็กเรื่องลดความเสี่ยงจากถูกสุนัขกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้นำเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ-ได้จัดนิทรรศการ สาขาทักษะชีวิตผลงานทักษะชีวิตก้าวย่างอย่างเข้าใจในวัยรุ่น เผยแพร่ผลงาน เวทีวิชาการ แก่คณะครู จังหวัดนราธิวาส-ได้จัดนิทรรศการ รางวัลครูเกียรติยศ  Teacher  Awards สาขาทักษะชีวิต  ที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานครเผยแพร่แก่คณะครู-ได้จัดนิทรรศการวันมหกรรมวิชาการเผยแพร่ผลงานทักษะชีวิตสาระสุขศึกษา (โครงงานทักษะชีวิตผลงานนักเรียน แผนผังความคิดสรุปองค์ความรู้ทักษะชีวิต)   แก่คณะครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และแก่คณะครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2  จังหวัดนราธิวาส-ได้รับมอบหมายเผยแพร่ผลงานทักษะชีวิตเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะชีวิตเกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา             

 

       ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานทั้งด้านของตนเองและผลงานของนักเรียน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เกิดความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคม......................................................................................... 

 

นางเพ็ญศรี    วงศ์ประดิษฐ์

 

ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์