มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับป.ตรีทยาการคอมพิวเตอร์

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 240 คน รอบที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2554
         จำนวนรับเข้าศึกษา
         -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับจำนวน 80 คน
         -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับจำนวน 80 คน
         -สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับจำนวน 80 คน
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
         3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4.เป็นผู้ที่ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
         5.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
         6.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         7.ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
         8.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
         9.สามารถเรียนตามวันและเวลาที่หลักสูตรฯ หรือภาควิชาฯ กำหนดได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
         คุณสมบัติเฉพาะ
         นอกจากเป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 แล้ว จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ต้องไม่เป็นโรค หรือมีอาการของโรค หรือความพิการ ดังต่อไปนี้
         1.สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์
         2.ติดยาเสพติด, โรคพิษสุราเรื้อรัง
         3.โรคเท้าช้าง, โรคเรื้อน, โรคลมชักที่มีความพิการทางสมอง
         4.โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ที่ทางคณะกรรมการแพทย์ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
         หลักฐานการสมัครสอบ
         1.ใบสมัคร (มข.7*) ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 แผ่น
         2.บัตรประจำตัวผู้สมัคร (มข.8*) ที่กรอกข้อความแล้วทั้ง 2 ท่อน จำนวน 1 แผ่น
         3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
         4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         7.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) และสำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ย จำนวน 5 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
         เอกสารการสมัครทั้งหมดนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
         ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก
         -ค่าสมัครและสอบคัดเลือกสาขาละ 550 บาท
         -ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 2 สาขา 750 บาท
         กาหนดการรับสมัคร
         -รอบที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2554
         -รอบที่ 2 เมษายน – พฤษภาคม 2554
         วิธีการสมัคร
         -สมัคร Online
         -สมัครทางไปรษณีย์
         วิธีการสอบ
         -รอบที่ 1 สอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
         -รอบที่ 2 วัดผลจากคะแนน O-NET , GAT และ PAT
สนใจะสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึก Sc.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4336-2188-91 ต่อ 101 , 102, 103ฃ โทรสาร 0-4334-2910
มือถือ 08-1710-2651 http://www.cs.kku.ac.th/ หรือ http://202.28.94.55/comsc/
อีเมล์  comsc@kku.ac.th(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์