มหาวิทยาลัยบูรพา สอบตรงคณะศึกษาศาสตร์

         มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นสมควรให้มีการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา และดนตรีไทย  (โครงการทับทิมสยาม) เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
         4.มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบร้อย   มีบุคลิกภาพเหมะสมกับวิชาชีพครู
         หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที


         คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  (เฉพาะสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
         1. เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม
         2.เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่า    อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องนำหลักฐานแสดงความพิเศษมาแสดงด้วย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
         3.มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม หรือผู้ควบคุมทีม ถึงคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
         -คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
         คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย  (เฉพาะสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต)
         1.เป็นผู้มีความถนัดทางด้านดนตรีไทย
         2.เคยร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ  หรือเคยร่วมบรรเลงดนตรีไทยต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป โดยจะต้องนำหลักฐานการแสดง  ความสามารถพิเศษมาแสดง เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง    หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถของผู้สอบ
         3.มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้า   สถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
         -คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์


         วิธีการสมัคร 
         -ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.buu.ac.th/  หรือhttp://www.edu.buu.ac.th โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใด ๆ ทั้งสิ้น
         -สมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย
และแนบเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.)  จำนวน 2 ใบ ให้เรียบร้อย  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  ห้อง 407  ชั้น 4  อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแต่วันที่  11- 22 ตุลาคม  พ.ศ.  2553 ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 0-3810-2065
         - สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย แนบเอกสารประกอบการสมัคร และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.)  จำนวน 2 ใบ  ให้เรียบร้อย โดยส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปยัง  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169  ถ. ลงหาดบางแสน  ต. แสนสุข  อ. เมือง  จ. ชลบุรี  20131 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2553 (วันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
         หลักฐานการสมัครดูได้จากเวบไซต์  http://www.buu.ac.th/ หรือ http://www.edu.buu.ac.th/(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com" จักขอบคุณยิ่ง)