มหาวิทยาลัยบูรพา สอบตรงคณะศึกษาศาสตร์

         มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นสมควรให้มีการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา และดนตรีไทย  (โครงการทับทิมสยาม) เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
         4.มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบร้อย   มีบุคลิกภาพเหมะสมกับวิชาชีพครู
         หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที


         คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  (เฉพาะสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
         1. เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม
         2.เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่า    อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องนำหลักฐานแสดงความพิเศษมาแสดงด้วย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
         3.มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม หรือผู้ควบคุมทีม ถึงคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
         -คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
         คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย  (เฉพาะสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต)
         1.เป็นผู้มีความถนัดทางด้านดนตรีไทย
         2.เคยร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ  หรือเคยร่วมบรรเลงดนตรีไทยต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป โดยจะต้องนำหลักฐานการแสดง  ความสามารถพิเศษมาแสดง เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง    หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถของผู้สอบ
         3.มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้า   สถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
         -คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์


         วิธีการสมัคร 
         -ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.buu.ac.th/  หรือhttp://www.edu.buu.ac.th โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใด ๆ ทั้งสิ้น
         -สมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย
และแนบเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.)  จำนวน 2 ใบ ให้เรียบร้อย  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  ห้อง 407  ชั้น 4  อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแต่วันที่  11- 22 ตุลาคม  พ.ศ.  2553 ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 0-3810-2065
         - สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย แนบเอกสารประกอบการสมัคร และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.)  จำนวน 2 ใบ  ให้เรียบร้อย โดยส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปยัง  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169  ถ. ลงหาดบางแสน  ต. แสนสุข  อ. เมือง  จ. ชลบุรี  20131 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2553 (วันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
         หลักฐานการสมัครดูได้จากเวบไซต์  http://www.buu.ac.th/ หรือ http://www.edu.buu.ac.th/(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com" จักขอบคุณยิ่ง) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 222 คน กำลังออนไลน์