มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับน.ศ.สาขาพัฒนาการท่องเที่ยวภาคสมทบ

           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กำลังรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือ อว.ท. หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี สาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 จำนวน 50 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าระดับอนุปริญญาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

          2.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ

          3.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

          4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะตรวจปัสสาวะ เลือด เพื่อตรวจสอบสุขภาพของผู้สอบคัดเลือกได้ เช่น ตรวจสอบการติดยา เป็นต้น โดยคิดค่าตรวจร่างกายคนละ 150 บาท ในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา)

          5.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย

          หลักฐานการสมัครสอบ

          1.ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้

          2.เอกสารแสดงคุณวุฒิ

          2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วให้สำเนาใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record) แนบกับใบสมัคร หากยังไม่จบขอให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงวิชาที่กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย และจะต้องเป็นผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2551

          3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 4x6 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป (ขาวดำหรือสีก็ได้)

          4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

          สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร.0-5387-3296

          ส่วนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 2 ปี เทียบเรียน ปีการศึกษา 2551 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1.สำเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อวท.) หรือประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปมก.) หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าโดยต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะวิชาเอกที่จะสมัครสอบ

          2.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท และ/หรือความผิดฐานลหุโทษ

          3.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

          4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

          5.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย

          คุณสมบัติเฉพาะ

          1.จะต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากวิทยาลัยชุมชน หรือประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ของโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ฉบับปีการศึกษา  2519

          2.มีประสบการณ์ทำงานด้านการประมงอย่างน้อย 2 ปี

          3.หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้สมัครบางรายอาจต้องเรียนวิชาบังคับพื้นฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประกาศในหลักสูตรนี้ หากผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วภายหลัง

          หลักฐานการสมัคร

          1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

          2.สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องนำใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 1 ฉบับ

          3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. (1 นิ้ว) จำนวน 3 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)

          4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี)

          5.ใบรับรองหรือหนังสืออนุญาตการสมัครสอบหรือลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ

          6.ค่าสมัครเพื่อคัดเลือก จำนวน 300 บาท ธนาณัติสั่งจ่าย คุณจรรยา ภูคำวงศ์ ปณ.แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 50290

          วิธีสมัคร

          -สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.fishtech.mju.ac.th

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์  0-5387-3470-2

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104275 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์