Vocational college to University Project

ม.มหาสารคามรับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Vocational college to University Project

         คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการ Vocational college to University Project(V to U)สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2553
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช.หรือปวส.ด้านการท่องเที่ยว,การโรงแรม,คหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
         2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)ไม่น้อยกว่า 2.50
         3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความสามารถด้านวิชาชีพการท่องเทียวและการโรงแรมเป็นอย่างดี
         เอกสารประกอบการสมัคร
         1.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน(กรณีสำเร็จการศึกษา) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         4.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)จำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ต้องเป้นรูปถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)
         วิธีการสมัคร
         -ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เวบไซต์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://hos.msu.ac.th/ หรือติดต่อรับใบสมัครได้ที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาเขตพื้นที่ในเมือง(ม.เก่า)โดยตรง
         -ค่าสมัคร 300 บาท
         ดูค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ http://www.acad.msu.ac.th/Acad_Test/new_fac/pdf/hos.PDF


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์