มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับป.ตรี วิศวกรรมฯ

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาค  1 ปีการศึกษา 2551 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 6  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนอกเวลาราชการ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 500 คน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          2.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          3.ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ  เนื่องจากการกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

          4.ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

          วิธีการสมัครเข้าศึกษา

          -ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต  www.eng.ru.ac.th  หรือติดต่อขอใบสมัครได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หรือโทร.ติดต่อขอใบสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2310-8577-8 ต่อ 233, 236 

          -การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2  พฤษภาคม 2551  เวลา 09.00–16.00 น.     คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารลายสือไท (LTB) ชั้น 2

          หลักฐานการสมัคร

          1.สำเนาวุฒิบัตรตามข้อ  2 จำนวน 1 ฉบับ

          2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  ไม่สวมแว่นตากันแดด  ไม่สวมหมวก   ถ่ายรูปมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร

          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104276  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์