รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา

หัวข้อการประเมิน               รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา    สำนักงานเขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ประเมิน                      นางปิยะนันท์  กฤษณะกาฬ

ปีการศึกษา                        2552

บทคัดย่อ                 การประเมินครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา  สำนักงานเขตลาดพร้าว  ปีการศึกษา 2552  การประเมินโครงการใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP  Model)โดยประเมิน 4  ด้านได้แก่ การประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว ปีการศึกษา 2553 จำนวน 504 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มี 5 ฉบับได้แก่ แบบประเมิน ฉบับที่ 1 มี  2  ตอน ตามการประเมินของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาได้แก่ แบบประเมินด้านบริบท (Context) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องด้านบริบท  แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า  ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านกระบวนการ (Process) ตามการประเมินของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อการประเมินระดับปฏิบัติของกระบวนการการดำเนินโครงการ ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านผลผลิต (Product) สำหรับผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประเมินความสำเร็จของผลผลิต ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินฉบับที่ 1 ด้านบริบท (Context) และปัจจัยนำเข้า(Input) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96  ฉบับที่ 2  ด้านกระบวนการ(Process)  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96  ฉบับที่ 3 ด้านผลผลิตตามการประเมินองผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93  ส่วนแบบประเมิน ฉบับที่ 4  ด้านผลผลิตตามการประเมินของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94  และแบบประเมิน ฉบับที่ 5 ด้านผลผลิตตามการประเมินของผู้ปกครองมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .92  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                   ผลการประเมินพบว่า                                               

                     1.    การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา  สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ด้านบริบทในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50  สรุปว่าโครงการมีความสอดคล้องกับบริบท                                

                2.    การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา  สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552  ด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ3.50  สรุปว่าโครงการมีความเหมาะสมกับปัจจัยนำเข้า                                                 

                 3.    การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา  สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552  ด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50  สรุปว่าโครงการมีระดับการปฏิบัติเหมาะสมกับกระบวนการดำเนินการ                

                 4.    การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทพวิทยา  สำนักงานเขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552  ด้านผลผลิต สำหรับผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย  4.55 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลผลิตสำหรับนักเรียนมี ค่าเฉลี่ย 4.80  ส่วนผลผลิตสำหรับผู้ปกครองมี ค่าเฉลี่ย 4 .81 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ3.50  สรุปว่าโครงการผลผลิตสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์