มหาวิทยาลัยนเรศวร รับภาคพิเศษ 970 คน

          มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2551 จำนวนรวม 970 คน รับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2551

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          3.เป็นผู้มีความประพฤติดี

          4.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้คือ โรคเรื้อน โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

          5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

          คณะและจำนวนรับ

          -คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 160 คน

          -คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 160 คน

          -คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 90 คน

          -คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 340 คน

          -คณะนิติศาสตร์ จำนวน 100 คน

          -คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 120 คน

          วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา

          -แบบยื่นคะแนน ผู้สมัครใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET)

          -แบบสอบข้อเขียน

          เอกสารประกอบการสมัคร

          1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร กรอกข้อความให้ชัดเจนถูกต้องและสมบูรณ์

          2.หลักฐานแสดงคุณวุฒิพร้อมสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนา (ด้านหน้าและหลัง) ถูกต้อง หรือสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

          4.รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรงแต่งกายสุภาพ จะต้องถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป

          -ติดลงใบสมัครด้านขวามุมบน 1 รูป

          -2 รูปแนบไว้กับใบสมัคร

          5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

          6.ผู้สมัครแบบยื่นคะแนน ให้ยื่นใบแสดงคะแนน O-NET และ A-NET พร้อมสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          สนใจสมัครด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

          มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย)

          หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนรับ

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

          -สาขาวิชาการท่องเที่ยว 50 คน

          -สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาที่สอง 50 คน

          การสมัคร         

          -Download ใบสมัครได้ที่ http://e-learning.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

          -ขอรับด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2551

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.มีสัญชาติไทย

          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          3.เป็นผู้มีความประพฤติดี

          4.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้คือ โรคเรื้อน โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

          5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ

          เงื่อนไขพิเศษ

          1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์(INTERNET)ได้เป็นอย่างดี และควรจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายเป็นของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า ติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเพื่ออำนวยต่อการเรียนการสอน

          2.ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

          สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

          ส่วนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งประกอบด้วย โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ด้านดุริยางคศาสตร์สากล จำนวนรวม 80 คน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย 30 คน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 30 คน และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 20 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร

           1.มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

          3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด

ทุกประการ

          4.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ

โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติด

ให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

          5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความรับผิดอันได้กระทำ

โดยประมาท หรือความผิดอันลหุโทษ      

          6.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด ๆ

           วิธีการสมัคร

           -สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 200 บาท ระหว่างวันที่ 10-11พฤษภาคม 2551 ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

          อนึ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 (โครงการพิเศษ) เพิ่มเติมในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระพิฆเนศวรโดยให้ผู้สมัครเลือกสมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คณะนิติศาสตร์

-สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 2 คน

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 13 คน

-สาขาวิชาการประมง 5 คน

-สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน

-สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 2 คน

-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน

คณะสังคมศาสตร์

-รัฐศาสตรบัณฑิต 1 คน

-สาขาวิชาประวัติศาสตร์และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (คู่ขนาน)  2 คน

-สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 5 คน

คณะมนุษยศาสตร์

-สาขาวิชาภาษาไทย 7 คน

-สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 10 คน

-สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 10 คน

-สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 5 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 คน

-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 คน

-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 คน

-สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2 คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น  72 คน

          สนใจซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104277  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์