ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร คัดตรงโครงการสอนภาษาจีน

 


         โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2553 ถึง เดือนธันวาคม 2553นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวน 300 คน
         กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาจีน (จำนวนที่รับ 30 คน)
         คะแนนที่ใช้
         - PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
         - สอบรายวิชา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และภาษาจีน)
         - สัมภาษณ์
         กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (จำนวนที่รับ 20 คน)
         ใช้คะแนนดังต่อไปนี้
         - PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
         - สอบรายวิชา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา)
         - สัมภาษณ์


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         ก. คุณสมบัติทั่วไป
         1. ต้องเป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เปน็ ประมุข
         2. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         3. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
         หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา


         วิธีการสมัคร
         ผู้สมัครสามารถ Down load ใบสมัครจาก website http://www.educ.su.ac.th และกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครอื่น ๆ และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และชำระเงินโดยส่งไปรษณีย์ธนาณัติ ในนามนางสุนีย์ มิ่งโชชัย งานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (ระบุไปรษณีย์สนามจันทร์) การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อคณะฯ ได้รับธนาณัติแล้วเท่านั้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553


         หลักฐานประกอบการสมัคร
         1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
         2. บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อย
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
         4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
         5. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4)
         6. สำเนาหลักฐานคะแนน PAT 5 (ถ้ามี) กรณีถ้าสอบ PAT 5 และประกาศผลในภายหลัง
ให้นำหลักฐานมายื่นในวันสอบข้อเขียนด้วยตนเอง
         7. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านภาษาจีน เช่น คะแนน HSK ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
         8. ธนาณัติ


         สำหรับโควตาพิเศษโครงการรับนักศึกษาโควตาพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนและนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 โรงเรียนคือ
         1. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
         2. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
         3. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
         4. โรงเรียนเจี้ยนหัว
         5. โรงเรียนนาคประสิทธิ์
         6. โรงเรียนบอสโกพิทักษ 
         7. โรงเรียนราชินีบูรณะ
         8. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
         9. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
         10. โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์


         คุณสมบัติทั่วไป
         1. ต้องเป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         2. เป็นผู้กำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
         3. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย


         คุณสมบัติเฉพาะ
         1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
         2. มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
         3. ผู้สมัครจะต้องสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน สทศ. ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2553 เพื่อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเขา้ ศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา


         เงื่อนไขในการเข้าศึกษา
         นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาโครงการพิเศษ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 30,000 บาท


         หลักฐานประกอบการสมัคร
         1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
         2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
         3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4) ที่มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
         4. สำเนาหลักฐานคะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู


         ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
         ค่าสมัครคนละ 500 บาท โดยโรงเรียนที่คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนด โรงเรียนละ 2 คน ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร ยื่นโดยตรงที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม เมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
         สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.educ.su.ac.th


(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์