กล่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อสุขภาพ เข้าใจ ยอมรับ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.1
1 ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
2 วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
3 การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.2
1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.3
1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต
2 อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3 สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พัฒนาการทางเพศ รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว รวมถึงสามารถวิเคราะห์สาเหตุแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.1
1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
2 ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.2
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน สื่อ เป็นต้น
2 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ (เรียนเพิ่มจากป.6)
4 ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวต่อเพศตรงข้าม
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.3
1 อนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว
2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ เช่น แอลกอฮอล์ สิ่งแวดล้อม การติดเชื้อ โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ เป็นต้น
3 สาเหตุ แนวทางป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยนำหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอตามความถนัดและสนใจ
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ระดับชั้น ม.1
1 การเพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2 ร่วมกิจกรรมนันทนาการและนำหนักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
3 กีฬาไทย กีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ เทนนิส)
4 การวางแผน วิธีการรุก และการป้องกันในกีฬาที่เล่น
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ระดับชั้น ม.2
1 การนำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3 การนำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4 กีฬาไทย กีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ ว่ายน้ำ เทนนิส ตระกร้อลอดบ่วง ฟุตซอล เทควันโด)
5 หลักการให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬา และการทำงานเป็นทีม
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ระดับชั้น ม.3
1 กีฬาไทยและกีฬาสากล
2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
3 การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น
4 กีฬาไทย กีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ดาบสองมือ เทนนิส ตระกร้อข้ามตาข่าย ฟุตบอล)
5 การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อและเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เข้าใจวิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การวางแผนและจัดการเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการเสริมสร้างทางกาย อาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ม.1
1 การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
2 ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ เช่น ภาวะการขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการกิน เป็นต้น
3 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยและวิธีควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4 การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย (เรียนเพิ่มจากป.1-6)
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ม.2
1 การเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล
2 วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีต่อสุขภาพ
3 ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4 ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด
5 เกณฑ์สมรรถภาพทางกายและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ม.3
1 การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ
2 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ทั้งโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ
3 ปัญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา
4 การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆและการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าใจการปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน หลีกเลี่ยงการติดสารเสพติดหรือนำไปสู่อันตราย ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.1
1 การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
2 ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและวิธีป้องกัน
3 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
4 ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.2
1 วิธีการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
2 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.3
1 ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
2 ปัญหาจากการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
3 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
4 ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
5 วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์