กล่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อสุขภาพ เข้าใจ ยอมรับ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.1
1 ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
2 วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
3 การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.2
1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ระดับชั้น ม.3
1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต
2 อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3 สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พัฒนาการทางเพศ รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว รวมถึงสามารถวิเคราะห์สาเหตุแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.1
1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
2 ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.2
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน สื่อ เป็นต้น
2 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ (เรียนเพิ่มจากป.6)
4 ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวต่อเพศตรงข้าม
ชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ม.3
1 อนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว
2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ เช่น แอลกอฮอล์ สิ่งแวดล้อม การติดเชื้อ โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ เป็นต้น
3 สาเหตุ แนวทางป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยนำหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอตามความถนัดและสนใจ
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ระดับชั้น ม.1
1 การเพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2 ร่วมกิจกรรมนันทนาการและนำหนักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
3 กีฬาไทย กีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ เทนนิส)
4 การวางแผน วิธีการรุก และการป้องกันในกีฬาที่เล่น
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ระดับชั้น ม.2
1 การนำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3 การนำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4 กีฬาไทย กีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ ว่ายน้ำ เทนนิส ตระกร้อลอดบ่วง ฟุตซอล เทควันโด)
5 หลักการให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬา และการทำงานเป็นทีม
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ระดับชั้น ม.3
1 กีฬาไทยและกีฬาสากล
2 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
3 การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น
4 กีฬาไทย กีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ดาบสองมือ เทนนิส ตระกร้อข้ามตาข่าย ฟุตบอล)
5 การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อและเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เข้าใจวิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การวางแผนและจัดการเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการเสริมสร้างทางกาย อาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ม.1
1 การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
2 ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ เช่น ภาวะการขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการกิน เป็นต้น
3 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยและวิธีควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4 การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย (เรียนเพิ่มจากป.1-6)
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ม.2
1 การเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล
2 วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีต่อสุขภาพ
3 ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4 ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด
5 เกณฑ์สมรรถภาพทางกายและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ระดับชั้น ม.3
1 การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ
2 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ทั้งโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ
3 ปัญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา
4 การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆและการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น มัธยมต้น
ผู้เรียนเข้าใจการปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน หลีกเลี่ยงการติดสารเสพติดหรือนำไปสู่อันตราย ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.1
1 การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
2 ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและวิธีป้องกัน
3 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
4 ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.2
1 วิธีการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
2 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย
ความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้น ม.3
1 ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
2 ปัญหาจากการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
3 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
4 ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
5 วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 4 คน และ ผู้เยี่ยมชม 554 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29712
  • nbr13930
  • sss29860
  • nbr14383