มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคัดเรียนผู้ช่วยพยาบาล

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2551 รวม 100 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

          3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือปฏิบัติงาน

          4.อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันลงทะเบียนเรียน

          5.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

          6.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องรับโทษจำคุก หรือถูกดำเนินการทางกฎหมาย

          หลักฐานการสมัคร

          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว

          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ)

          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

          5.ใบรายงานการตรวจสุขภาพ (ตามไฟล์แนบท้ายประกาศนี้)

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณาเห็นสมควรประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิมตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่ง โดยจำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละสำนักวิชาที่จะรับได้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา

          -ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ                                                            

          -ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ

          -ศิลปศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน

          -นิติศาสตรบัณฑิต                    

          -บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน

          -บัญชีบัณฑิต                            

          -เศรษฐศาสตรบัณฑิต               

          -บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

          -การจัดการการท่องเที่ยว                                    

          -การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์

          -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ                             

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต    วิศวกรรมซอฟต์แวร์

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต    เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว    

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีการอาหาร                                            

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต    เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต    วิทยาศาสตร์ชีวภาพ           

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต    เคมีประยุกต์         

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

          -วิทยาศาสตรบัณฑิต    เทคโนโลยีความงาม   

          -การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   

          -วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์

          -กายภาพบำบัดบัณฑิต                           

          -พยาบาลศาสตรบัณฑิต           

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

          3.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการสอน

          4.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          5.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

          6.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ดังนี้

          6.1 กลุ่มสาขาวิชาด้านภาษาและนิติศาสตร์ (สาขาวิชาที่ 1-4) จะต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00

          6.2 กลุ่มสาขาวิชาด้านการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาที่ 6-16) จะต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

          6.3 กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาที่ 17-26) จะต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

          6.4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (สาขาวิชาที่ 5)  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50

          หลักฐานการสมัคร

          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว

          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ)

          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า โดยให้โรงเรียนคำนวณและบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย

          สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ห้อง 108 อาคารเรียนรวม 1 (C1) หรือ Download ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104278  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์