รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์นอก

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์นอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวเครือมาศ  ร่มโพธิ์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ        9 พ.ย. 2550 -  31 มี.ค. 2553

 

บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทร์นอก โดยใช้รูปแบบ CIPP Model 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนวัดจันทร์นอก กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน ผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2550 – 2552 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบประเมินรวม 3 ฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94, 0.88 และ 0.86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบคำบรรยาย สถิติที่ใช้ ในการประเมินครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำอธิบาย ผลการประเมินครั้งนี้สรุปได้ว่า ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมหรือความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(  X= 4.24)  ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โรงเรียนมีการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ในกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน มีความพร้อมหรือความเพียงพอเหมาะสมในระดับมากที่สุด(X= 4.63)  ด้านกระบวนการ พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร มีความพร้อม ความเหมาะสมในด้านกระบวนการบริหารในระดับมากที่สุด(X= 4.68)  ด้านผลผลิต พบว่า ประเด็นที่เป็นผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด (X= 4.84)ด้านความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมทันตสาธารณสุข (X= 4.50)  กิจกรรมอบรมนักเรียนสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน (อ.ส.ร.) (X= 4.71) กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร (X= 4.80) กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน (X= 4.72) กิจกรรมโครงการปลอดยาเสพติด (X= 4.77)  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ (X = 4.81) และกิจกรรมวันกีฬา (Sport Day) (X= 4.79)ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.80)โดยสรุปแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์นอก ถือว่าประสบผลสำเร็จและมีการสนับสนุนให้มีการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยนำความผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากรายงานการประเมินฉบับนี้ ไปปรับปรุงในกระบวนการบริหารจัดการต่อไป  

เป็นโครงการที่น่าสนใจ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • hqhmelva4502969...