รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์นอก

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์นอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวเครือมาศ  ร่มโพธิ์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ        9 พ.ย. 2550 -  31 มี.ค. 2553

 

บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทร์นอก โดยใช้รูปแบบ CIPP Model 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนวัดจันทร์นอก กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน ผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2550 – 2552 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบประเมินรวม 3 ฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94, 0.88 และ 0.86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบคำบรรยาย สถิติที่ใช้ ในการประเมินครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำอธิบาย ผลการประเมินครั้งนี้สรุปได้ว่า ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมหรือความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(  X= 4.24)  ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โรงเรียนมีการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ในกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน มีความพร้อมหรือความเพียงพอเหมาะสมในระดับมากที่สุด(X= 4.63)  ด้านกระบวนการ พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร มีความพร้อม ความเหมาะสมในด้านกระบวนการบริหารในระดับมากที่สุด(X= 4.68)  ด้านผลผลิต พบว่า ประเด็นที่เป็นผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด (X= 4.84)ด้านความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมทันตสาธารณสุข (X= 4.50)  กิจกรรมอบรมนักเรียนสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน (อ.ส.ร.) (X= 4.71) กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร (X= 4.80) กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน (X= 4.72) กิจกรรมโครงการปลอดยาเสพติด (X= 4.77)  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ (X = 4.81) และกิจกรรมวันกีฬา (Sport Day) (X= 4.79)ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.80)โดยสรุปแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์นอก ถือว่าประสบผลสำเร็จและมีการสนับสนุนให้มีการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยนำความผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากรายงานการประเมินฉบับนี้ ไปปรับปรุงในกระบวนการบริหารจัดการต่อไป  

เป็นโครงการที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์