มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดเรียนโครงการพิเศษ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2551 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 จำนวน 146 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1.ต้องมีสัญชาติไทย ถ้าอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.ในวันสมัครจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

          4.เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และ

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

          5.เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้

          -โรคเรื้อน

          -วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

          -โรคพิษสุราเรื้อรัง

          -ติดยาเสพติด

          -โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์มีความเห็นว่าจะวายได้ง่าย

          -โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้

          -โรคอื่น ๆ หรือความผิดปรกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

          คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่สมัครเข้าศึกษาโครงการพิเศษ)

          1.ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

          3.สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ (ในกรณีไม่มีพื้นฐานภาษาไทย จะต้องเข้าเรียนเสริมความรู้ภาษาไทย 1 ภาคการศึกษา)

          วิธีการสมัคร

          -สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  16 พฤษภาคม 2551 โดยผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา ต้องศึกษาข้อมูลการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล/รายละเอียดทุกช่อง/ทุกรายการให้ครบถ้วน ทำรายการยืนยันการสมัคร และสั่งพิมพ์ใบสมัคร จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมธนาณัติสั่งจ่ายค่าสมัครในนาม นางวนิดา บุญพราหมณ์ จำนวน 300 บาท จ่าหน้าซองถึง งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 (ใบสมัครโครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยจะยึดถือวันที่ที่ปรากฏบนตราประทับของไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

          หมายเหตุ ผู้สมัครต้องจัดส่งหลักฐานการชำระเงินเป็นธนาณัติเท่านั้นไม่ใช่เงินสด

          -สมัครด้วยตนเอง สามารถดำเนินการในวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2551 โดยดำเนินการกรอกใบสมัครตามข้อ 5.1 แล้วนำเอกสารการสมัครพร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น

          ผู้สมัครโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเลือกรหัสสาขาวิชาตั้งแต่รหัส 001 ถึง 023 ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

          เอกสารประกอบการสมัคร

          1.ใบการสมัคร

          2.สำเนาหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงว่าสำเร็จการ

ศึกษา (ไม่รับใบรับรอง) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (ปวช. ปวส. ฯลฯ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

          3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

          4.สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาที่มีเงื่อนไขการตัดสินการคัดเลือกโดยพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ O-NET และ

A-NET ให้นำส่งสำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET และ A-NET สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104146 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์