เล่นปนเรียน เกมจับคู่คำ

รูปภาพของ Budsamas

เกมจับคู่คำ   

โดย  ครูบุษยมาศ 

ครูโรงเรียนบ้านนกงาง  สพป.ระนอง

จุดมุ่งหมาย

1.             เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำพ้องเสียงมากยิ่งขึ้น 

2.             เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน 

สื่อ 

บัตรคำคำพ้องเสียงตามจำนวนนักเรียน  ดังตัวอย่างคำที่กำหนดให้ดังนี้  ซึ่งจะต้องให้พอดีกับจำนวนผู้เล่นแต่ละครั้ง

 

 

วิธีดำเนินจัดกิจกรรม

 1. ให้ผู้เล่นจับมือเป็นวงกลม ขยายวงให้พอดีกับขนาดของห้องเรียน
 2. ทุกคนร่วมกันร้องเพลง “คำพ้องเสียง”  แล้วเดินรำตามจังหวะเพลงไปเรื่อยๆ
 3. ครูแจกบัตรคำที่มีคำพ้องเสียงให้นักเรียนคนละ 1 ใบ โดยกำชับว่าห้ามเปิดดูก่อนเพลงจบ
 4. เมื่อเพลงจบ  (จะ 2-3 รอบก็ได้) 
 5. ครูให้สัญญาณ จบเพลง 
 6. เมื่อเพลงจบให้ทุกคนดูบัตรคำที่ตนเองได้ แล้วจับคู่คำที่เป็นคำพ้องเสียงประเภทเดียวกัน
 7. เมื่อจับคู่/กลุ่มได้แล้ว นั่งลง พร้อมทั้งระดมความคิด หาความหมายของคำ นั้นๆ
 8. ครูสุ่มตัวอย่างกลุ่มคำที่นักเรียนจับกลุ่มกัน ตรวจสอบความถูกต้อง และถามความหมายของคำ

ข้อเสนอแนะ

 1. ครูควรจัดบัตรคำให้ตรงกับจำนวนของผู้เล่นในแต่ละครั้ง เพราะหากไม่ตรงกัน เด็กบางคนอาจไม่มีคู่
 2. ผู้เล่นคนใดหากลุ่มไม่เจอ หรือจับกลุ่มผิด ก็อาจจะไม่อนุญาตให้เล่นในรอบต่อไป  เป็นการค้นหาผู้ชนะในที่สุด
 3. หลังจากจบเกมแล้วควรให้ผู้เล่นคิดเพิ่มเติมคำพ้องเสียงที่นอกเหนือจากคำที่มีอยู่ในบัตรคำที่ครูกำหนดให้  และร่วมกันจัดทำบัตรคำขึ้นใหม่

เพลงคำพ้องเสียง  ทำนองเพลงเต้ยโขง

แลน   แล่น   แต   แต่   แล   แล่น

กระทำและพระธรรม  คำสองคำ  เขียนต่างกัน

แพร่พันธุ์  พรรณ  ผูกพัน  อ่านเหมือนกัน  ดูให้ดี

คำเหล่านี้ความหมายต่างกัน