คำอธิบายรายวิชา ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)

รูปภาพของ bcskrumai

คำอธิบายรายวิชา


รหัส ง๓๑๑๐๒ วิชา  การงานอาชีพ (งานคอมพิวเตอร์)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒           เวลาเรียน   ๑  ชั่วโมง        จำนวน   ๐.๕  หน่วยกิต


             ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
             ปฏิบัติการ เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล นำเสนอ ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
             เพื่อให้เข้าใจและเห็จคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ รู้จักใช้ข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ สามารถเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวม สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนักและรับผิดชอบ


ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.๔-๖/1, ม.๔-๖/2, ม.๔-๖/3,ม.๔-๖/๘,ม.๔-๖/๙,ม.๔-๖/๑๐,ม.๔-๖/๑๑,ม.๔-๖/๑๒,ม.๔-๖/๑๓  
รวม  ๙ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
สาระที่  ๓     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   
มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม     
ม.๔/๑  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ม.๔/๒  อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ม.๔/๓  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ม.๔/๔  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ม.๔/๘  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
ม.๔/๙  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ม.๔/๑๐  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ
ม.๔/๑๑  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ม.๔/๑๒  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ม.๔/๑๓  บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์