มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับพิเศษ คนเก่งกีฬาเข้าเรียนป.ตรีรอบสอง

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2551 (รอบที่ 2) ตามนโนบายการเพิ่มศักยภาพด้านกีฬาเพื่อการแข่งขัน และเป็นการส่งเสริมพัฒนากีฬาชาติ  ให้นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาได้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น  ตามโครงการรับเยาวชนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1.มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          2.มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง   และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ  หรือเป็นโรคซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการกีฬา

          คุณสมบัติด้านกีฬา มีประวัติและความสามารถในทางกีฬาดีเด่นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด โดยใช้ผลงานด้านกีฬาอันดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี    (ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน)    ดังต่อไปนี้

          1.ต้องเป็นนักกีฬาชนิดต่าง ๆ  ดังนี้

          -ฟุตบอล     2.บาสเกตบอล     3.วอลเลย์บอล     4.ตะกร้อ    5.กรีฑา 6.ว่ายน้ำ   7.แบดมินตัน    8.เทนนิส 9.เทเบิลเทนนิส   10.เปตอง 11.กอล์ฟ   12.รักบี้ฟุตบอล 13.มวยสากลสมัครเล่น 14.ยูโด 15.คาราเต้-โด  16.เทควันโด 17.หมากกระดาน 18.ดาบไทย    19.ดาบสากล 20.บริดจ์     21.ยิงปืน 22.ครอสเวิร์ด

23.จักรยาน 24.ฮอกกี้ 25.ลีลาศ 26.ซอฟต์บอล  27.วอลเลย์บอล-ชายหาด 28.โบว์ลิ่ง

          2.เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ชนิดกีฬาที่กำหนด

          3.เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย   ชนิดกีฬาที่กำหนด

          4.เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ประเภททีม และตำแหน่งที่ 1-5 ประเภทบุคคล ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือคณะโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ชนิดกีฬาที่กำหนด

          5.เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ประเภททีม และตำแหน่งที่ 1-5 ประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบสุดท้าย) ชนิดกีฬาที่กำหนด

          6.เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ประเภททีม และตำแหน่งที่ 1-5 ประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)   ชนิดกีฬาที่กำหนด

          7.เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ประเภททีม และตำแหน่งที่ 1-5 ประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (รอบสุดท้าย) ชนิดกีฬาที่กำหนด

          8.เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ประเภททีม และตำแหน่ง 1-5 ประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬาสาธิตแห่งประเทศไทย และ/หรือในการแข่งขันที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ที่ทางสมาคมกีฬารับรอง หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบสุดท้าย) ชนิดกีฬาที่กำหนด

          คุณสมบัติด้านวิชาการ

          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น   และไม่พิจารณาผู้สอบเทียบ

          2.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวชหรือนักพรต

          3.เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน

          4. มีผลการทดสอบ O-NET, A-NET และผล GPA

          การรับใบสมัครและการสมัคร

          -ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ 1 คณะสาขาวิชา โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าตรงกับเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้กำหนดไว้หรือไม่   พร้อมทั้งลงนามในเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ เพื่อรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

          ขั้นตอนการสมัคร

          กรณีสมัครด้วยตนเอง     ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและประกาศได้ที่ website http://reg2kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกีฬา (อาคารพลศึกษา) ชั้น 3 กองกิจการนักศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ในวันสมัคร ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 (ในวันและเวลาราชการ) 

          กรณีสมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครสามารถ Download   แบบฟอร์มและประกาศได้ที่ website http://reg2kku.ac.th  หรือ http://www.kku.ac.th ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ได้ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2551 พร้อมค่าสมัครคนละ 200 บาท โดยชำระเป็นธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามหัวหน้างานกีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาการประทับตราไปรษณีย์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2551  เป็นวันสุดท้ายของการสมัครทางไปรษณีย์

          หลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร  

          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อย จำนวน 1 ชุด   2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (สำหรับผู้สมัครติดในบัตรประจำตัวผู้สมัคร และจะต้องเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกับที่ติดในใบสมัคร)

          3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคเรียน (ปพ.1) (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยสถานศึกษา)

          4.สำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2550

          5.สำเนาใบแจ้งผลการสอบ A-NET และวิชาเฉพาะ/ความถนัด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

          6.ใบรับรองความสามารถในการกีฬาตามข้อ 6.2 สำหรับเอกสารและหลักฐานฉบับจริงให้นำมาแสดงวันสอบคัดเลือกดังนี้

          6.1 สำเนาผลงานด้านกีฬาอันดับที่สูงที่สุดเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

          6.2 กีฬาประเภทบุคคล  ตำแหน่งที่ 4-5 มีใบรับรองจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เท่านั้น  

          7.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐจากการตรวจร่างกายก่อนวันสมัครไม่เกิน 30 วัน

          8.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

          9.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

            เงื่อนไขการเข้าศึกษาและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

          1.ต้องฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในด้าน

การกีฬาให้สูงขึ้น

          2.ต้องเข้าร่วมแข่งขันและทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศทางด้านกีฬา

          3.ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการกีฬา  และมีความตั้งใจในการศึกษา

          4.ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบและคำสั่งของมหาวิทยาลัยทุกประการ

          5.ต้องส่งใบรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

          หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษตามแต่กรณี หรือให้ออกจากการเป็นนักศึกษาในโครงการและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

          การส่งเสริมสนับสนุน มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาให้การส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา และ/หรือสวัสดิการอื่น ๆ แก่นักศึกษาในโครงการตามความเหมาะสมเฉพาะรายบุคคล  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  งานกีฬา    (อาคารพลศึกษา) ชั้น 3 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2778

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104257  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์