ไปรษณีย์ไทยรับนักเรียน 150 คน

            โรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2551 รวม 150 คน แบ่งเป็นชาย 100 คน และหญิง 50 คน หลังสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 7,680 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551      

            คุณสมบัติผู้สมัคร

ทางด้านการศึกษา

1.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์ มีเกรดเฉลี่ย GPAX

ไม่ต่ำกว่า 2.00

            2.ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย)

            คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

            1.มีสัญชาติไทย

            2.เพศหญิง โสด

            เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว

            3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2526 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2534)

            4.ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษกรณีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

            5.เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย

            6.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต่อไปนี้

            6.1 โรคเรื้อน

            6.2 วัณโรคในระยะอันตราย

            6.3 โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

            6.4 โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

            7.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดอันเป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

            8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

            9.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

            10.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก เพราะกระทำความผิดวินัยจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท

            11.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

            หลักฐานการสมัครสอบ

            1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

            2.รูปถ่ายหน้าตรงสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 2 รูป

            3.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท

            การสมัครสอบ

            -ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.thailandpost.com

            -สมัครด้วยตัวเองได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

            -กำหนดสอบวันที่ 22 มิถุนายน 2551 ณ อิมแพ็ค เอกซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104281 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

            ข้อมูล : คอลัมน์ "เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 382  http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์