ฝากถึงผู้อ่าน ด้วยใจ

ข้าพเจ้าได้จัดทำงานนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้และเข้าใจในเรื่องระบบของร่างกายของมนุษย์มากขึ้น ข้าพเจ้าได้นำเสนอฉะเพราะ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เท่านั้น แต่ทุกระบบในร่างกายล้วนมีความสัมพันธ์กันขาดระบบใดระบบหนึ่งอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุล ข้าพเจ้าหวังว่า เนื้อหาของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ถ้าผู้จัดทำทำสิ่งใดผิดพลาดไปต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้สนใจ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ของผู้จัดทำ

cell---tissue---organ---organ system---organism

ระบบต่างๆในร่างกาย 10 ระบบ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ<Skeletal system>
ระบบไหลเวียนโลหิต<Circulatory system>
ระบบย่อยอาหาร<Digestive system>
ระบบหายใจและระบบแลกเปลี่ยนก๊าซ<Respiratory system>
ระบบขับถ่ายและการควบคุมสมดุลน้ำ-แร่ธาคุ<Excretory system>
ระบบสืบพันธุ์<Genital system>
ระบบประสาท<Nervous system>
ระบบต่อมไร้ท่อ<Endocrine system>
ระบบผิวหนัง<Integumentary system>