การบริหารจัดการโดยใช้ ICT ในสถานศึกษา

รูปภาพของ pramxx

ปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้า
มามีบทบาทต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก
ทำให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิต
ในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข
การพัฒนาเยาวชนเพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นบทบาท
ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้รู้เท่าทันกับความก้าว
หน้าของเทคโนโลยี โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูป แบบและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ที่มุ่งให้ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษาจะต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology : IT) มาพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้จากในวงการศึกษาได้มีการนำไอทีเข้ามาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น
e-Learning, e-School, e-Teacher, e-Student และ Learning Organization เป็นต้น โดย
เฉพาะทิศทางการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนั้น
ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ในหมวด 9 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมครบวงจร ในมาตรา 65 ที่
ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในมาตรา
66 ได้
เปิดโอกาสผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในมาตรา
69 ที่ได้กล่าวถึงการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ด้วยความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างโดดเด่นจนเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการแสวง หาความรู้ในการสื่อสารและการพัฒนาในทุกมิติ โรงเรียนจึงควรนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT)
มาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้แพร่หลายและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนได้รับประโยชน์โดยตรงดังนี้

1. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาลของแต่ละวัน

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อน การจัดเรียงลำดับสารสนเทศ ฯลฯ

3. ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศในลักษณะที่เรียนใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก

4. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใช้สารสนเทศ

5. ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

6. ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง โดยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต

7. ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

8. ช่วย ให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี