ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์


 

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนนครขอนแก่น

 

ผู้วิจัยและพัฒนา
นางอัญชลี แสวงกิจ โรงเรียนนครขอนแก่นปีที่วิจัย พ . ศ .2549
ผลงานนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา โครงการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท .)


บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น / ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการ

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจำนวน 5 0 คน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 แผน เวลา 17 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด 3) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 4) แบบประเมินชิ้นงาน 5) แบบประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินความสามารถในด้านการแก้ปัญหา การ ให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 6) แบบ สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ขั้นหนึ่งต่อหนึ่ง ขั้นกลุ่มเล็ก แล้วปรับปรุงแก้ไข ชุดกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำชุดกิจกรรมไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คนและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ทักษะ ประเมินชิ้นงานและทดสอบหลังเรียน แล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หาค่า E 1 และ E 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคำตอบรายข้อ และทั้งฉบับ ผลการวิจัยและพัฒนา มีดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า 69.00/69.20 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่กำหนดไว้
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา ด้านการให้เหตุผล ด้านทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ ด้านทักษะการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กับ ศาสตร์อื่นๆ และด้านทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับ ดี ทุกด้าน ยกเว้น ด้านการให้เหตุผลอยู่ในระดับ พอใช้
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการ พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ “ ดี ” และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 185 คน กำลังออนไลน์