ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์


 

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนนครขอนแก่น

 

ผู้วิจัยและพัฒนา
นางอัญชลี แสวงกิจ โรงเรียนนครขอนแก่นปีที่วิจัย พ . ศ .2549
ผลงานนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา โครงการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท .)


บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น / ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการ

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจำนวน 5 0 คน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 แผน เวลา 17 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด 3) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 4) แบบประเมินชิ้นงาน 5) แบบประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินความสามารถในด้านการแก้ปัญหา การ ให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 6) แบบ สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ขั้นหนึ่งต่อหนึ่ง ขั้นกลุ่มเล็ก แล้วปรับปรุงแก้ไข ชุดกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำชุดกิจกรรมไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คนและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ทักษะ ประเมินชิ้นงานและทดสอบหลังเรียน แล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หาค่า E 1 และ E 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคำตอบรายข้อ และทั้งฉบับ ผลการวิจัยและพัฒนา มีดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า 69.00/69.20 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่กำหนดไว้
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา ด้านการให้เหตุผล ด้านทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ ด้านทักษะการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กับ ศาสตร์อื่นๆ และด้านทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับ ดี ทุกด้าน ยกเว้น ด้านการให้เหตุผลอยู่ในระดับ พอใช้
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ / กระบวนการ พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ “ ดี ” และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 124 คน กำลังออนไลน์