โครงการช้างเผือกม.บูรพา รับ 115 คน มีทุนให้

โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) ภาคปกติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 115  คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  19 พฤศจิกายน 2553
         คุณสมบัติทั่วไป
         1. มีสัญชาติไทย
         2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
         3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน) ในระดับ 3.00 ขึ้นไป และมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน) ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 3.00 ขึ้นไป
         4. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
         5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
         6. ไม่เป็นโรคตาบอดสี ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยาหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
         คุณสมบัติพิเศษ
         มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยต้องได้รับเกรด 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน) อย่างน้อย 1 รายวิชา หรือผ่านการเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค หรือระดับประเทศ
         จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
         - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน
         - สาขาวิชาเคมี จำนวน 5 คน
         - สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 5 คน
         - สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 5 คน
         - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 5 คน
         - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 5 คน
         - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 20 คน
         - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 20 คน
         - สาขาวิชาวาริชศาสตร์ จำนวน 20 คน
         - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 5 คน
         - สาขาวิชาสถิติ จำนวน 20 คน
         วิธีการสมัคร
         1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดจาก http://www.sci.buu.ac.th/
         2. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย (ดูรายละเอียดในหัวข้อเรื่องหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร) แล้วส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (จะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น)
         หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
         1. ใบสมัคร (กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครอย่างครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป)
         2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
         3. ใบระเบียนการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
         4. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
         5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย และ
         6. สำเนาเกียรติบัตรหรือใบรับรองการเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ หรือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) (ถ้ามี)
         การคัดเลือกเข้าศึกษา
         คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ http://www.sci.buu.ac.th/ และติดประกาศบริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553
         ทุนที่ได้รับ
         สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
         1. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนตามแผนการเรียนในปีที่ 1 และได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงเป็นอันดับที่ 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 จะได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึงจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4
         2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลการเรียนระดับดีเด่น และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การรับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จะได้รับโอกาสการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี (ถ้ามี)
         3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ที่โทรศัพท์  0-3810-3051–2(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์