โทษของคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน

ประโยชน์และโทษของการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน       ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทกับมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น  อุตสาหกรรม   เกษตรกรรม   การศึกษา   พาณิชยกรรม   รวมไปถึงการเมืองและราชการ   ซึ่งเทคโนโลยีมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมาก   ซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้มีทั้งคุณแลโทษ   เปรียบเสมือนเหรียญ  อยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกใช้ด้านไหน       คอมพิวเตอร์มีทั้งประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมต่อเรา    ประโยชน์ทางตรงคือ  คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราทันข่าวสาร   ทันโลก   ทันเหตุการณ์    นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยเที่ยงตรง   รวดเร็ว   ไม่เหน็ดเหนื่อย  ช่วยผ่อยแรงมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น  ใช้ในการคำนวณ   พิมพ์งาน  บันทึกข้อมูล    ประมวลผล   เป็นต้น   ไม่ว่าจะเป็นแวดวงใดหากนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานแล้ว   จะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพส่วนในด้านทางงอ้อมคือช่วยให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น         ปัจจุบันนี้มนุษย์ไดนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์และเพิ่มความสะดวกสบายอย่างกว้างขวาง    ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศึกษาหาความรู้   การประกอบธุรกิจ   ความบันเทิง    จนบางครั้งทำให้   ขาดสติ   ขาดความคิดที่รอบคอบ    ขาดความรัยผิดชอบในหน้าที่การงาน   คอยพึ่งพาแต่เทคโนโลยี      แทนที่ว่าเราจะเป็นผู้ควบคุมมันให้ทำงานตามที่เราต้องการ    แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีกลับมาเป็นผู้ควบคุมมนุษย์แทน   นั้นก็เพราะว่าเกิดจากการหลงระเริงใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิด    จนเกิดโทษแก่ตนเอง  ครอบครัว   สังคม  และประเทศชาติ   ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการติดเกม    ที่คนบางกลุ่มใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ปัญหา   โดยส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชน  ซึ่งส่งผลเสียมากมาย   ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา    ทางด้านคุณภาพชีวิต  และที่สำคัญที่สุดคือทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้อย่างล้าช้า     นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเผยแพร่เว็บโป๊   ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการก่ออาชญากรรม   เช่น  พรากผู้เยา    การขายบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต    การเผยแพร่คลิปโป๊    ซึ่งที่ได้กล่าวมานั้นเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งของโทษของการใช้คอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้-                   ทำให้สังคมเกิดการแข่งขันและเร่งรัด-                   เกิดการรับวัฒนธรรมต่างชาติ-                   การมีส่วนร่วมของสังคมน้อยลงการที่มีการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้อง