รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสมหมาย กันธิดา

หัวข้อรายงาน        รายงานการพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง 
ระบบร่างกาย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2

ผู้รายงาน            นางสมหมาย     กันธิดา

                           โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง

ปีการศึกษา            2553

บทคัดย่อ

                    รายงานการพัฒนาชุดการสอน
 เรื่อง ระบบร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 มีความมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 
โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ระบบร่างกาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/1           ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2553 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
จำนวน 27 คนโดยการแบ่งชั้นและสุ่ม       อย่างง่ายมา 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 2
ห้องเรียน เครื่องมือ     ที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ได้แก่ ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบร่างกาย   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกาย
และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 
ที่มีต่อชุดการสอน  เรื่อง ระบบร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ
E1/E2
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การแปรผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และการทดสอบค่า t

                    ผลการศึกษาพบว่า
ชุดการสอน  เรื่อง ระบบร่างกาย   สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2   ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 8 ชุด
มีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.10 / 85.65สูงกว่าเกณฑ์80/80
ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ระบบร่างกาย สำหรับนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังการทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนดำเนินการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  ผลการหาค่าเฉลี่ยแบบสอบถาม        ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน
เรื่อง ระบบร่างกาย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจที่จะเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์