ความรู้เรื่องห้องสมุด

ความหมายของห้องสมุด ห้องสมุด (Library)   จัดเป็นแหล่งสารนิเทศที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุด เป็นที่รวมของทรัพยากรสารนิเทศที่เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น วัสดุที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีการจัดการที่เป็นระบบโดยบรรณารักษ์วิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดซึ่งมีความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ เพื่อจัดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นและเข้าถึงสารนิเทศอย่างรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานของห้องสมุด เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อสังคม โดยมุ่งเสริมการเรียนและความจรรโลงใจตามความต้องการของผู้ใช้

ปัจจุบัน เป้าหมายของการจัดการศึกษาต่างมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ มีพัฒนาการทางความคิด มีวิจารณญาณ และวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้จักแหล่งสารนิเทศฯ (Information Sources) และทรัพยากรสารนิเทศ (Information Resources) ที่มีอยู่มากมายในยุคข่าวสาร (Information Age) นี้ แหล่งสารนิเทศ คือ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งในปัจจุบันมีหลายลักษณะและมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ ศูนย์ข้อมูลสำนักบรรณสารการพัฒนา สำนักบรรณสารและสื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์ สวนพฤษศาสตร์ วัด สำนักข่าวสาร เป็นต้น ความสำคัญของห้องสมุดการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) มุ่งให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในวิทยาการ เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงให้ความสำคัญของห้องสมุด ดังนี้. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการในรูปแบบต่างๆ จัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นสถานที่ให้การศึกษา ผู้ใช้สามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ทุกสาขาวิชา เลือกศึกษาจากนักเขียนผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ได้ พึงพอใจศึกษาจากสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลากหลายประเภทเท่าที่ตนต้องการ จัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ให้โอกาสผู้ใช้ในการเลือกหาความรู้อย่างแท้จริง. ห้องสมุดเป็นแหล่งที่ทุกคนเลือกศึกษาค้นคว้าได้โดยอิสระ อาจเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นในสาขาวิชาที่ตนกำลังศึกษาอยู่ หรือเลือกศึกษาวิชาอื่นๆ ซึ่งตนสนใจนอกเหนือจากสาขาวิชาที่เรียน ตลอดจนอ่านข่าวสารความรู้ต่างๆ ในชีวิต เช่น สุขภาพอนามัย กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ทำให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนหรือบุคคลอื่นด้วยความสนุกสนานและมีคุณค่า           . ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการเพื่อการศึกษา มีบริการช่วยการค้นคว้าและเสนอแนะการอ่าน ช่วยให้ผู้ใช้ขยายขอบเขตการศึกษาของตนให้กว้างขวางออกไปได้มากขึ้น จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ใช้       . ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาจเลือกอ่านวรรณกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน ให้ความจรรโลงใจ ให้ความสนุกสนานเบิกบาน เช่น นวนิยาย สารคดีท่องเที่ยว หนังสือธรรมะ ฟังเพลงไพเราะ หรือชมภาพยนตร์โดยใช้บริการโสตทัศนวัสดุได้       . ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารนิเทศใหม่ๆ เสมอ จึงช่วยให้ผู้ใช้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโลก        . ห้องสมุดทุกแห่งมีระบบการจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการเป็นที่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ระบบการจัดการประการหนึ่งคือมีกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการของห้องสมุดร่วมกัน เป็นการฝึกฝนผู้ใช้ให้รู้จักใช้สาธารณประโยชน์ด้วยความระมัดระวัง เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างดี  องค์ประกอบของห้องสมุดเมื่อสถาบันการศึกษาทุกแห่งตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ห้องสมุดจึงมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้. อาคารสถานที่ สถานที่ของห้องสมุดอาจเป็นอาคารเอกเทศ หรือเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร แต่ควรเป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้มาใช้บริการได้โดยสะดวก มีเนื้อที่เพียงพอในการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ จัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้ มีวัสดุครุภัณฑ์และที่นั่งอ่านอย่างเพียงพอ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการได้. ทรัพยากรสารนิเทศ  แบ่งตามวัสดุที่ใช้บันทึกเป็น 2 ประเภท คือ วัดสุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ (รายละเอียดอยู่ในหน่วยที่ ๒) จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการให้บริการทางการศึกษา ต้องมีการคัดเลือก การจัดหามาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรความ ต้องการของผู้ใช้ และจัดหาวัสดุทุกประเภทให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการจัดการที่เป็นระบบ ดูแลทรัพยากรสารนิเทศให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                       . บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดต้องมีบรรณารักษ์วิชาชีพเป็นผู้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุด       . งบประมาณ ห้องสมุดต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณมากเพียงพอที่จะจัดหาครุภัณฑ์ รวมทั้งทรัพยากรสารนิเทศที่ดี มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ได้หลักเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับ งบประมาณอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินบำรุงการศึกษา ห้องสมุดบางแห่งอาจได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงานด้วย  วัตถุประสงค์ของห้องสมุดเมื่อห้องสมุดมีความสำคัญต่อการศึกษา มีองค์ประกอบที่ชัดเจนในการดำเนินกิจการแล้ว ห้องสมุดยังมีวัตถุประสงค์ซึ่งอาจแตกต่างกันบ้างตามประเภทของห้องสมุด แต่โดยทั่วๆ ไป จะมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ. เพื่อการศึกษา (Education) การศึกษาที่อาศัยผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอจาก ทรัพยากรสารนิเทศที่ห้องสมุดจัดหามาทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อนำความรู้นั้นไปประกอบวิชาชีพ หรือศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีพอีกด้วย. เพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร (Information) ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารนิเทศใหม่ๆ ทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้มีความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์. เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Research) วิจัยเป็นงานหลักงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งอาจารย์ นักศึกษา ต้องผลิตงานวิจัย โครงการหรือโครงงานต่างๆ ห้องสมุดจึงต้องจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา สนับสนุนให้สถาบันมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ. เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจ (Inspiration)ห้องสมุดช่วยสร้างสรรค์ความจรรโลงใจให้แก่ผู้ใช้ด้วยทรัพยากรสารนิเทศบางประเภท งานศิลปะ ศาสนา ชีวประวัติ วรรณคดี สารคดีท่องเที่ยว บทประพันธ์ต่างๆ ผู้อ่านจะรู้สึกซาบซึ้ง สุขใจ เล็งเห็นคุณค่าของคุณความดี ชื่นชมในความสำเร็จของผู้อื่น สามารถยกระดับจิตใจ และพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้. เพื่อนันทนาการหรือการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) สิ่งพิมพ์ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร รวมทั้งการใช้อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุด้วยการฟังเพลง ชมวิดีทัศน์ ชมสไลด์ที่สวยงาม นับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณค่าของผู้ใช้ห้องสมุด นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย  ประเภทของห้องสมุด                การศึกษาทั้งในและนอกระบบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา มีห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีการจัดห้องสมุดเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ ห้องสมุดแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้        . ห้องสมุดโรงเรียน (School Libraries) คือ ห้องสมุดที่อยู่ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา บางแห่งเป็นศูนย์สื่อการเรียนการสอนรวบรวมวัสดุทุกชนิดตั้งแต่หนังสือ วารสาร นิตยสาร แผนที่ ภาพยนตร์ ภาพวาด วัสดุจำลองของจริง รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ห้องสมุดโรงเรียนจึงมีชื่อใหม่ว่า Instructional Material Center บ้าง Learning Resources Center บ้าง หรือ Media Center บ้าง บรรณารักษ์ต้องร่วมมือกับคณะครูอาจารย์ เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้ข้อมูลข่าวสารทั้งในหลักสูตรและวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                ภาพที่  ๑.๑  ตัวอย่างห้องสมุดโรงเรียนบ้านไผ่   . ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (College and University Libraries) คือ ห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้าด้านการเรียนการสอน และการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจน ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภาพที่  ๑.๒  ตัวอย่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น        . ห้องสมุดประชาชน (Public Libraries) คือ ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการแก่ชุมชนโดยตรง ให้บริการส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้ตามความต้องการได้อย่างอิสระเสรี  ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนขยายขอบเขตการบริการให้กว้างขวางออกไป ขยายสาขาไปยังชุมชนที่ห่างไกล มีทั้งห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอ ระดับตำบล จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่โดยใช้รถยนต์หรือเรือไปยังที่ต่างๆสำหรับห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานครได้เปิดบริการหลายแห่ง เช่น ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง ห้องสมุดประชาชนปทุมวัน เป็นต้น ห้องสมุดเหล่านี้สังกัดงานห้องสมุดประชาชน กองสันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครห้องสมุดประชาชนในต่างจังหวัดอยู่ในความดูแลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หอสมุดเฉลิมราชกุมารี และที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ภาพที่  ๑.๓  ภาพห้องสมุดประชาชน จังหวัดขอนแก่น  ภาพที่  ๑.๔  บรรยากาศการใช้บริการมุมเด็ก ของ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น        . ห้องสมุดเฉพาะ (Special Libraries) คือ ห้องสมุดที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเฉพาะสาขาวิชา จัดหาทรัพยากรเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเฉพาะกลุ่มทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดประเภทนี้จึงให้ข้อมูลเฉพาะด้านอย่างละเอียดลึกซึ้งห้องสมุดคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยจัดเป็นห้องสมุดประเภทนี้ด้วย ห้องสมุดเฉพาะมักตั้งอยู่ในหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม สมาคม และบริษัทต่างๆ เช่น ห้องสมุดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ห้องสมุดสยามสมาคม ห้องสมุดกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ห้องสมุดเอสแคป (ESCAP) ห้องสมุดการปิโตรเลียม เป็นต้น  ภาพที่  ๑.๕  ห้องสมุดบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ภาพที่  ๑.๖  บรรยาการในห้องสมุดบริษัทการบินไทย         . หอสมุดแห่งชาติ (National Libraries) คือ หอสมุดประจำชาติหรือประเทศ เก็บรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกชนิด โดยเฉพาะทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตในประเทศนั้นๆ จัดทำบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศแห่งชาติ กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN = International Standard Book Number)หอสมุดแห่งชาติของไทยเดิมชื่อว่าหอสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2509 แต่ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารนิเทศออกนอกห้องสมุด นอกจากนี้หอสมุดแห่งชาติได้ขยายสาขาไปยังส่วนภูมิภาค เช่น หอสมุดแห่งชาติสาขาจันทบุรี สาขาเพชรบุรี สาขาเชียงใหม่ เป็นต้นภาพที่  ๑.๗  ภาพอาคารหอสมุดแห่งชาติภาพที่  ๑.๘  อาคารหลังใหม่หอสมุดแห่งชาติ                                               ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด                  ห้องสมุดจัดบริการหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ต้องการ และการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกันจำเป็นต้องมีกฎกติกามารยาทในการใช้ ระเบียบห้องสมุดแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันบ้าง แต่โดยทั่วไปจะระบุทั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการห้องสมุด วันเวลาที่เปิดทำการ ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่จัดไว้ให้บริการ บริการประเภทต่างๆ ระเบียบในการทำบัตรสมาชิก การยืมคืน บทลงโทษ การเก็บสิ่งของก่อนเข้าใช้ห้องสมุด การแต่งกาย การปฏิบัติตนเมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด เป็นต้น                สำหรับมารยาทในการใช้ห้องสมุด ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสาธารณสมบัติของสถาบันนั้น ผู้ใช้ควรปฏิบัติดังนี้        1. ไม่คุยกันหรือส่งเสียงดังขณะอยู่ในห้องสมุด        2. ช่วยกันระมัดระวังรักษาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด ไม่ตัด ฉีก หรือทำลาย ไม่สูบบุหรี่ หรือนำเครื่องดื่มของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทานในห้องสมุด        3. สิ่งพิมพ์เล่มใดอ่านจบแล้วควรนำไปเก็บไว้ที่เดิม หากไม่แน่ใจว่าจะวางไว้ถูกต้อง ควรนำไปวางไว้ที่โต๊ะหรือชั้นที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้นำไปจัดเก็บในตำแหน่งที่ถูกต้อง        4. เมื่อลุกจากเก้าอี้โปรดเลื่อนเก้าอี้ไปชิดขอบโต๊ะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่นั่งโยกเก้าอี้                                    ห้องสมุดโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร   ภาพที่  ๑.๙  บรรยากาศทั่วไปของห้องสมุด                 ห้องสมุดโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น เป็นห้องสมุดโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง มีเนื้อที่ขนาด    ห้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารเรียนหลังที่    เป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอน สะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของนักเรียนและครูในโรงเรียนภายในห้องสมุดได้จัดมุมต่าง ๆ ดังนี้การจัดมุม

๑.  ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต 
                 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน  ๒๒  เครื่อง 
                 มีบริการ ศึกษา
E-Book  ,  E-Learning

๒.  มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
๓.  มุมพระหลวงปู่อนันตสารคุณ
๔.
 
มุมเศรษฐกิจพอเพียง
๕.  มุมครู
๖.  มุมสืบค้นหนังสืออ้างอิง
๗.  มุมศึกษาพัฒนาหลักสูตรครู
๘.  มุมคู่มือหนังสือเตรียมสอบ
๙.  มุมวารสารและหนังสือพิมพ์

๑๐.  มุมศึกษาค้นคว้าทั่วไป
๑๑.  มุมเด็กและเยาวชน

  

                         

ภาพที่  ๑.๙  มุมสืบค้นอินเทอร์เน็ต   ภาพที่  ๑.๑๐  มุมครู  ภาพที่  ๑.๑๑  มุมแสดงหนังสือใหม่  ภาพที่  ๑.๑๒  มุมอ่านทั่วไป ภาพที่  ๑.๑๓  มุมเด็ก ภาพที่  ๑.๑๔ มุมคู่มือเตรียมสอบ                                                            บริการของห้องสมุด  ห้องสมุดโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารได้จัดบริการไว้หลายประเภท ดังนี้๑.  บริการอ่านโดยเสรี. บริการยืม-คืนหนังสือ (Circulation Services). บริการหนังสือสำรอง (Reserved Book Services). บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Services). บริการสืบค้นข้อมูล ระบบ Internet. บริการสืบค้นข้อมูลจาก E- Learning. บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในห้องสมุด. บริการแนะนำหนังสือใหม่ . บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและวิธีค้นหาเอกสารที่ต้องการ ๑๐. บริการจัดนิทรรศการ ๑๑.  บริการเข้าใช้เป็นรายชั้นเรียน                                                                   ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด  


เมื่อนักเรียนต้องการเข้าไปใช้บริการต่างๆ ในห้องสมุดควรปฏิบัติ ดังนี้๑.     ถอดรองเท้า และวางให้เป็นระเบียบในชั้นที่จัดให้๒.   ไม่นำกระเป๋า สัมภาระ เข้ามาในห้องสมุด. ไม่นำอาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด. ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่น. อ่านหนังสือภายในสถานที่ที่จัดไว้. เก็บหนังสือที่อ่านแล้วเข้าชั้นให้ถูกต้อง. ช่วยกันรักษาหนังสือและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ         เรียบร้อยของห้องสมุด

. โปรดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งขอก่อนออกจากห้องสมุด

อยากให้นักเรียนเข้ามาอ่านกันเยอะ ๆๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์