แม่ฟ้าหลวงคัดต่อป.ตรี คนเก่งด้านกีฬา การแสดง 60 คน

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
         3.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
         4.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา
         5.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรและมีวินัย
         6.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ชั้น ม.4 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้
         6.1 กลุ่มสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
         - รับนักศึกษาทุกแผนการศึกษา
         - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
         - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
         - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00
         6.2 กลุ่มสาขาวิชาทางด้านบัญชีบัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต,  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         - ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (สายวิทย์) หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (สายศิลป์-คณิต)                                                               
         - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
         - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
         6.3 กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
         - ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
         - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่น้อยกว่า 2.00
         - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
         - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
         7.คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียดด้านล่างนี้)
         7.1 เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีสากล
         - มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี เช่น เครื่องเป่าทรัมเปท เทเนอร์แซกโซโฟน  อัลโดแซกโซโฟน ทรอมโบน คีย์บอร์ด กีตาร์ เบส กลองชุด ขับร้อง เป็นต้น
         - สามารถอ่านโน้ตสากลได้เป็นอย่างดี
         - กรณีขับร้อง ต้องผ่านการประกวด และได้รับรางวัล อันดับที่ 1 – 3 ในระดับภาค เป็นต้น
         7.2 เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย – พื้นบ้านล้านนา
         - มีความสามารถในการแสดงดนตรีไทย (หากเป็นวงปีพาทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ สะล้อ ซึง ขลุ่ย ปี จ๊อย ซอ
         - มีความสามารถในการแสดงศิลปพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง กลองสะบัดชัย กลองปู่จา เป็นต้น
         - มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
         7.3 ด้านนาฏศิลป์
         - มีความสามารถในการแสดงพื้นบ้านล้านนา (ฟ้อน) และนาฏศิลป์ไทย
         - มีประสบการณ์ในการแสดงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่างๆ
         7.4 ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน
         - มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน โปงลาง
         - มีความสามารถทางด้านวรรณกรรม มุขปาฐะอีสาน ร้องเพลง
         7.5 ด้านกีฬา
         - มีคุณสมบัติ คือ มีประวัติ ผลงาน และความสามารถด้านกีฬา ในระดับใดระดับหนึ่งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ดังต่อไปนี้
         1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
         2. เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
         3. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้ อันดับที่ 1 -3
         4. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1 – 3 ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือโรงเรียนกีฬาเป็นผู้จัดการแข่งขัน
         รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถเลือกได้ 2 อันดับการเลือก โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย
         หลักฐานการสมัคร
         1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สำหรับติดใบสมัคร)
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
         4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.6 ภาคเรียนที่ 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และ
ผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย กรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1)ฉบับจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
         5. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถทางด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา (ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจ)
         6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
         -สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553
         -สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553
         ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัครตามรายละเอียดข้างต้น  ได้ที่  ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C 1 ห้อง 108 ภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
         กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ที่ http://intranet.mfu.ac.th/file_attach/mfunews/Oct181108381.pdf กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 300 บาท ในรูปแบบไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
         ส่งใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมธนาณัติ(ฉบับจริง) ไปตามที่อยู่ด้านล่าง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ถึงวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553
         ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึง หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด    อ.เมือง จ.เชียงราย 57100(ใบสมัคร ป.ตรี ผู้มีความสามารถดีเด่นด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา)(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์