แม่ฟ้าหลวงรับโควตา ปริญญาตรีการจัดการฯ


         สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
         3.เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
         4.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         5.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25 
         6.หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ- คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25
         7.มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้านต่างๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เป็นต้น
         หลักฐานการสมัคร
         1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
         4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4-ม.6 เทอมต้น)
         5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครเข้าศึกษา 300 บาท ในรูปของ
         -ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 หรือ
         - ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6
         6. ใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (กรณีผู้สมัครมี-คุณสมบัติข้อ 7)
         ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนหรือ ดาวน์โหลดได้ที่http://www.mfu.ac.th และ http://itschool.mfu.ac.th/
         การยื่นใบสมัคร
         - ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2553
         ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด   อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)


(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์