รายงานเรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย       นางสมใจ   มีทรัพย์ทวีกูล

ปีที่วิจัย               2553

 

บทคัดย่อ

 

                    รายงานการศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์  สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2553  โดยใช้ชุดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องสรีระภายนอกร่างกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2553  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ในด้านผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  ความมีวินัย และความพึงพอใจ  และเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องสรีระภายนอกร่างกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2553  โดยใช้ชุดกิจกรรม ก่อนและหลังเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2553  โดยใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 31  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ใช้เวลาในวิจัย  10  ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  10  แผน  มีผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  ระหว่าง 0.80-1.00  ชุดกิจกรรม  จำนวน 10  แผน ประกอบด้วย ใบงาน จำนวน 10  ชุด ใบความรู้ จำนวน  10  ชุด  มีผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  ระหว่าง 0.80-1.00  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัย  3 ตัวเลือก จำนวน 25  ข้อ มีผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญระหว่าง  0.60-1.00 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มจำนวน  1 ฉบับ  มีผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง  0.80-1.00  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความมีวินัย จำนวน 1 ฉบับ  มีผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญระหว่าง  0.80-1.00  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน 10  ข้อ  มีผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง 0.80-1.00   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ  t-test

                   ผลการวิจัยพบว่า

                           1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้     สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553   โดยใช้ชุดกิจกรร                              1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีก่อนเรียนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม  ผ่านเกณฑ์ 0  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ์  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำ(

 = 10.84, S.D = 2.10 ,ร้อยละ 43.35) เมื่อทดสอบแล้วต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย  ผ่านเกณฑ์  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 ไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยผลการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง(

 = 20.03, S.D = 2.07, ร้อยละ 80.13) เมื่อทดสอบแล้วสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

                           1.2  ด้านทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  พบว่านักเรียนมีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย    ที่เรียนโดยใช้   ชุดกิจกรรม ผ่านเกณฑ์  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  ไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  โดยมีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ สูง   (

 = 88.6, S.D = 3.22, ร้อยละ 88.61) เมื่อทดสอบแล้วสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

                           1.3  ด้านความมีวินัยในการเรียนรู้  พบว่านักเรียนมีวินัยในการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมผ่านเกณฑ์ 31  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์   โดยนักเรียนมีวินัยอยู่ในระดับ สูง  (

 = 87.87, S.D = 3.89, ร้อยละ 87.87) เมื่อทดสอบแล้วสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                            1.4 ด้านความพึงพอใจพบว่าในภาพรวมของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  ภาคเรียนที่ 1         ปีการศึกษา 2553  โดยใช้ชุดกิจกรร ผ่านเกณฑ์  31  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เกณฑ์        โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด(

 = 4.75, S.D = 0.45)    ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ   0.82  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 3  ข้อ ได้แก่   เนื้อหามีความยาก-ง่ายเหมาะสมตรงจุดประสงค์ของการเรียนอย่างชัดเจน, เนื้อหาน่าเรียน  , นักเรียนสามารถเรียนด้วยชุดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  (

  =  5.00, 4.92,  4.75   S.D. =  0.00, 0.29,  0.45)   นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 7  ข้อ  ได้แก่  นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน, บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมีความเหมาะสมกับเวลา,  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ, ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม  น่าสนใจ, นักเรียนเรียนด้วยชุดกิจกรรมแล้วทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี,นักเรียนเรียนด้วยชุดกิจกรรมแล้วทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น, นักเรียนสามารถนำชุดกิจกรรมไปศึกษาที่บ้านได้  (

 =4.42,  3.58, 4.50, 4.08, 4.42, 4.254.45  S.D. =  0.90, 0.51, 0.80, 0.67,0.67, 0.62,0.67)   

                2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุรินทร์   เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553   หลังเรียนโดยใช้โดยใช้   ชุดกิจกรรในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

สร้างโดย: 
kruyuyumuang

เห็นแนวทางการทำวิจัยสำหรับ นร.ป.1 ค๋ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นการเผยแพร่ผลงานสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องสรีระภายนอกของร่างกาย ป.1 ได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์