ประวัติลำไย

ประวัติลำไย

 

        - มีชื่อเรียกพื้นบ้านว่า
บ่าลำไย

- ชื่อภาษาอังกฤษว่า
ลองแกน (
Longan)
- ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า
Nephelium ,Canb. หรือ Euphorialongana,Lamk.
- วงศ์ Sapedadceae
ทีน (Native) ในพื้นที่ราบต่ำของลังกา
อินเดียตอนใต้ เบงกอล พม่า และจีนภาคใต้

- เป็นพืชไม้ผลเขตร้อน
และกึ่งร้อน

       
ลำไยเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชีย ซึ่งอาจมีถิ่นกำเนิดในลังกาอินเดียพม่าหรือจีน
แต่ที่พบหลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีของจีนในสมัยพระเจ้าเซ็งแทง เมื่อ๑
,๗๖๖ ปีก่อนคริสกาล และจากหนังสือ RuYa ของจีนเมื่อ ๑๑๐
ปีก่อนคริสตกาล ได้มีการกล่าวถึงลำไยไว้แล้ว
และชาวยุโรปที่ได้เดินทางไปยังประเทศจีน เมื่อปีพ.ศ. ๑๕๑๔ ก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับลำไยไว้ในปี
พ.ศ. ๑๕๘๕ แสดงว่า ลำไยมีการปลูกในจีนที่มณฑลกวางตุ้ง เสฉวน
มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลฟูเกียน

       
ลำไยได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดีย ลังกา พม่า
และประเทศแถบเอเชีย ลังกา พม่า และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเข้าสู่ประเทศอเมริกาในปลายพุทธศตวรรษที่
๒๕ ในประเทศไทย คาดว่าลำไยคงแพร่เข้ามาในประเทศพร้อมๆ กับประเทศในเขตนี้ หลักฐานที่พบเป็นต้นลำไยในสวนเก่าแก่ของ
ร.อ.หลวงราญอริพล(เหรียญสรรพเสน) ที่ปลูกในตรอกจันทร์ ถนนสาธุประดิษฐ
์ใกล้วัดปริวาศในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นลำไยที่ขยายพันธุ์มาจากเมล็ดเพาะ
แสดงว่าลำไยมีในประเทศไทยมาก่อนแล้ว และมีการพัฒนาพันธุ์ตามลำดับตามสภาพภูมิอากาศ

     
ต่อมา พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้นำลำไยจากกรุงเทพฯขึ้นมาขยายพันธุ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ จากนั้นก็ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาคต่างๆในล้านนา โดยการเพาะเมล็ดจนเกิดการแปรพันธุ์
(
Mutation) เกิดพันธุ์ใหม่ตามสภาพคุณลักษณะที่ดีของภูมิอากาศที่เหมาะสม
และเกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของลำไย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลาย
สาย จนเกิดลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งเก็บผลขายต้นเดียวได้ราคาเป็นหมื่น
เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๑ ผลิตผลต่อต้นได้ ๔๐-๕๐ เข่ง
พัฒนาการของลำไยในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดลำพูน ถ้านับจากการเสด็จกลับล้านนาครั้งแรกของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๕๗ จนถึงลำไยต้นหมื่นที่หนองช้างคืน เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๑ ก็พัฒนามาร่วม
๖๐ ปี และถ้านับถึงปีปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาพันธุ์ร่วม ๙๐ ปีแล้ว
จนขณะนี้มีลำไยมากมายหลายพันธุ์ และมีการปลูกมากถึง ๑๕๗
,๒๒๐ ไร่

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 191 คน กำลังออนไลน์