จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับตรงแพทย์-ทันตะ


          คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 โดยวิธีรับตรง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 รวมจำนวน 123 คน
          จำนวนรับ
          -โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 70 คน
          -โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 20 คน ดังนี้จังหวัดชลบุรี 6 คน จังหวัดระยอง 5 คน จังหวัดตราด 1 คน จังหวัดจันทบุรี 2 คน จังหวัดนครปฐม 3 คน จังหวัดสมุทรปราการ 2 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คน
          -โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) จำนวนไม่เกิน 3 คน
          -โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 30 คน
          คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการของคณะแพทยศาสตร์
          โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
          1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี รวม 9 จังหวัดโดย
          ก.มีหรือเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดในเขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร หรือบิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัครหรือ
          ข.เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัคร
          2.มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ -5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในการเรีนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกภาคตลอดชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75
          3.ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปีหรือตามระเบียบของราชการ
          โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
          1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด พระนครศรีอยุธยา นครปฐม รวม 7จังหวัด โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือบิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันรับสมัคร ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ให้ความสำคัญกับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในระดับอำเภอที่มีความขาดแคลนแพทย์
          2.มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป
          3.ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 12 ปีหรือตามระเบียบของราชการ
          ทั้งนี้ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราค่าใช้จ่ายจริงของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่เกินปีละ 40,000 บาท ตลอดระยะเวลาศึกษา 6 ปี นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยังชีพสำหรับเป็นค่าเช่าหอพัก ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาของการศึกษา 6 ปี
          โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีววิทยา)
          1.เป็นนักเรียนสอบแข่งขันรอบที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมครั้งที่ 1 (ชีววิทยา) ในการคัดนักเรียนเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ.2552 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551
          2.ต้องไม่เป็นผู้รับทุนของโครงการอื่น ๆ
           โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข        
          1.ต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมจะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
          2.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการร่วมผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือเป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฎิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรฯ โดยต้องทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามระเบียบ และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
          3.เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ไม่น้อยกว่า 3 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร
          4.เรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่จังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงาน ภูเก็ต กระบี่
          5.ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2552 ตามโควตาพื้นที่โครงการพิเศษต่าง ๆ และการรับตรงที่ได้ยืนยันสิทธิกับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด
          การสมัคร
          -สมัครเรียนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เนตที่
www.md.chula.ac.th/thai
          -สมัครโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขทางอินเตอร์เนตที่ http://www.dent.chula.ac.th
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104902 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 394
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์