มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับตรง 4,039 คน ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยรัฐ


            มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 แห่งเปิดรับตรงนักเรียนเที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัดและภาคใต้ 14 จังหวัด และยังรับเจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาล ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2552 ผ่านทางอินเตอร์เนต
            คุณสมบัติผู้สมัคร
            กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3)
            คุณสมบัติทั่วไป  เป็นคุณสมบัติที่ผู้สมัครทุกคนในกลุ่มที่ 1 จะต้องมี ไม่ว่าจะสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
            1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
            2.เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
            3.เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
            4.ผู้สมัครต้องสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้สอบผ่านขั้นมาตรฐาน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดไว้
            5.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
            6.เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จะต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
            7.เป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
            7.1โรคเรื้อน
            7.2วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
            7.3โรคพิษสุราเรื้อรัง
            7.4ติดยาเสพติดให้โทษ
            7.5โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้ง่าย
            7.6โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
            7.7โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
            8.กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจาก 1-7 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552
            9.ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) นี้ไม่มีสิทธิสมัครในกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่สังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ กระทรวงสาธารณสุข
            กลุ่มที่ 2  กลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) ต่างภูมิภาค
            คุณสมบัติทั่วไป
            ภาคเหนือ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 หรือสอบถามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.0-5394-3071 หรือดูเพิ่มเติมจาก
www.reg.cmu.ac.th
            ภาคใต้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-2245-7
            กลุ่มที่ 3 กลุ่มเจ้าหน้าที่
            คุณสมบัติทั่วไป ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) และคณะเภสัชศาสตร์ (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1,2 และ 4 เช่นเดียวกับกลุ่มนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ข้างต้น นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติมด้วย
            คุณสมบัติเฉพาะ
            คณะเทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์)
            1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
            2.เป็นข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันรับสมัครและได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่าอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับเข้ารับราชการ ณ ต้นสังกัดเดิม
            3.อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
            4.ในกรณีสมรสแล้วจะต้องไม่ตั้งครรภ์ในระหว่างศึกษา
            5.ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะเทคนิคการแพทย์
            6.ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ได้กำหนดไว้ หากกรณีที่มีผู้สมัครสอบได้คะแนนจากการสอบวิชาหลักไม่ผ่านเกณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์จะรับผู้สอบผ่านจากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงเพิ่มในส่วนที่ขาด
            คณะเภสัขศาสตร์ (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม)
            1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
            2.เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่าอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะมีข้อผูกพันต้องกลับเข้ารับราชการ ณ ต้นสังกัดเดิม/หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
            3.อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
            4.ในกรณีสมรสแล้ว จะต้องไม่ตั้งครรภ์ในระหว่างศึกษา
            5.มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งในเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเคร่งครัด
            6.การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            วิธีการสมัคร ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองทาง Internet โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
            -บันทึกข้อมูลผู้สมัครทาง เวปไซต์
http://apply.kku.ac.th พร้อมเลือกศูนย์สอบโดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน เป็น Username และใช้รหัสประจำตัวประชาชนเป็น Password
            -ผู้สมัครเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้นและสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้อีกไม่เกิน 2 คณะ/สาขาวิชา โดยมีอัตราค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมาจ่าย 500 บาทและสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับการรับฯคณะ/สาขาวิชาละ 50 บาท
            -กรณีผู้สมัครบกพร่องทางสายตา หรือไม่สามารถอ่านข้อสอบด้วยตนเองได้ ให้เลือกบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมเฉพาะ
            -ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูล ก่อนยืนยันสิทธิ์การสมัครฯ เมื่อกดยืนยันแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ระบุเลขที่สมัคร
            -นำใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระเงินผ่านธนาคารตามกำหนดวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานและตรวจสอบ
            -ในกรณีที่ผู้สมัครยืนยันการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครได้ โดยเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่เลือกฯ หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยแปลงข้อมูลการเลือกคณะ/สาขาวิชาใหม่ จะต้องชำระเงินค่าสมัครครั้งแรกก่อน แล้วจึงทำการสมัครใหม่ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อไปชำระเงินที่ธนาคาร มหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายที่มีการชำระเงินแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
            -กรณีผู้สมัครตรวจพบว่า ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ให้ผู้สมัครติดต่อกับอาจารย์แนะแนวโดยด่วน และให้อาจารย์แนะแนวประสานไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริการและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 0-4320-2660 หรือ 0-4320-3200 ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2356 ,0-4320-2222-9 ต่อ 12391 หรือสมัครได้ที่
http://apply.kku.ac.th
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104903 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
            ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 394
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 224 คน กำลังออนไลน์