มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับตรง 4,039 คน ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยรัฐ


            มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 แห่งเปิดรับตรงนักเรียนเที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัดและภาคใต้ 14 จังหวัด และยังรับเจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาล ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2552 ผ่านทางอินเตอร์เนต
            คุณสมบัติผู้สมัคร
            กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3)
            คุณสมบัติทั่วไป  เป็นคุณสมบัติที่ผู้สมัครทุกคนในกลุ่มที่ 1 จะต้องมี ไม่ว่าจะสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
            1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
            2.เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
            3.เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
            4.ผู้สมัครต้องสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้สอบผ่านขั้นมาตรฐาน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดไว้
            5.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
            6.เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จะต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
            7.เป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
            7.1โรคเรื้อน
            7.2วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
            7.3โรคพิษสุราเรื้อรัง
            7.4ติดยาเสพติดให้โทษ
            7.5โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้ง่าย
            7.6โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
            7.7โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
            8.กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจาก 1-7 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552
            9.ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) นี้ไม่มีสิทธิสมัครในกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่สังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ กระทรวงสาธารณสุข
            กลุ่มที่ 2  กลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) ต่างภูมิภาค
            คุณสมบัติทั่วไป
            ภาคเหนือ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 หรือสอบถามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.0-5394-3071 หรือดูเพิ่มเติมจาก
www.reg.cmu.ac.th
            ภาคใต้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-2245-7
            กลุ่มที่ 3 กลุ่มเจ้าหน้าที่
            คุณสมบัติทั่วไป ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) และคณะเภสัชศาสตร์ (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1,2 และ 4 เช่นเดียวกับกลุ่มนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ข้างต้น นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติมด้วย
            คุณสมบัติเฉพาะ
            คณะเทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์)
            1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
            2.เป็นข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันรับสมัครและได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่าอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับเข้ารับราชการ ณ ต้นสังกัดเดิม
            3.อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
            4.ในกรณีสมรสแล้วจะต้องไม่ตั้งครรภ์ในระหว่างศึกษา
            5.ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะเทคนิคการแพทย์
            6.ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ได้กำหนดไว้ หากกรณีที่มีผู้สมัครสอบได้คะแนนจากการสอบวิชาหลักไม่ผ่านเกณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์จะรับผู้สอบผ่านจากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงเพิ่มในส่วนที่ขาด
            คณะเภสัขศาสตร์ (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม)
            1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
            2.เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่าอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะมีข้อผูกพันต้องกลับเข้ารับราชการ ณ ต้นสังกัดเดิม/หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
            3.อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
            4.ในกรณีสมรสแล้ว จะต้องไม่ตั้งครรภ์ในระหว่างศึกษา
            5.มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งในเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเคร่งครัด
            6.การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            วิธีการสมัคร ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองทาง Internet โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
            -บันทึกข้อมูลผู้สมัครทาง เวปไซต์
http://apply.kku.ac.th พร้อมเลือกศูนย์สอบโดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน เป็น Username และใช้รหัสประจำตัวประชาชนเป็น Password
            -ผู้สมัครเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้นและสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้อีกไม่เกิน 2 คณะ/สาขาวิชา โดยมีอัตราค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมาจ่าย 500 บาทและสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับการรับฯคณะ/สาขาวิชาละ 50 บาท
            -กรณีผู้สมัครบกพร่องทางสายตา หรือไม่สามารถอ่านข้อสอบด้วยตนเองได้ ให้เลือกบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมเฉพาะ
            -ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูล ก่อนยืนยันสิทธิ์การสมัครฯ เมื่อกดยืนยันแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ระบุเลขที่สมัคร
            -นำใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระเงินผ่านธนาคารตามกำหนดวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานและตรวจสอบ
            -ในกรณีที่ผู้สมัครยืนยันการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครได้ โดยเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่เลือกฯ หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยแปลงข้อมูลการเลือกคณะ/สาขาวิชาใหม่ จะต้องชำระเงินค่าสมัครครั้งแรกก่อน แล้วจึงทำการสมัครใหม่ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อไปชำระเงินที่ธนาคาร มหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายที่มีการชำระเงินแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
            -กรณีผู้สมัครตรวจพบว่า ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ให้ผู้สมัครติดต่อกับอาจารย์แนะแนวโดยด่วน และให้อาจารย์แนะแนวประสานไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริการและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 0-4320-2660 หรือ 0-4320-3200 ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2356 ,0-4320-2222-9 ต่อ 12391 หรือสมัครได้ที่
http://apply.kku.ac.th
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104903 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
            ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 394
www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 150 คน กำลังออนไลน์