ประวัติความเป็นมาของประเทศสเปน

รูปภาพของ pnr25758

ประวัติความเป็นมาของการครอบคลุมประเทศสเปนตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์แหลมไอบีเรีย , ผ่านการขึ้นและตกของ อาณาจักรโลก เพื่อประวัติศาสตร์ล่าสุดของ สเปน เป็นสมาชิกของ สหภาพยุโรป .

Modern humans entered the Iberian Peninsula about 32,000 years ago. คนโมเดิร์น ป้อน คาบสมุทรไอบีเรีย ประมาณ 32,000 ปีที่ผ่านมา Different populations and cultures followed over the millennia, including the Iberians , the Tartessians , Celts and Celtiberians , Phoenicians , Greeks , Carthaginians , Romans , Suebi and Visigoths . ประชากรและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามมานานนับพันปีรวมทั้ง Iberians , Tartessians , Celts และ Celtiberians , Phoenicians , ชาวกรีก , Carthaginians , โรม , Suebi และ Visigoths . In 711, the Moors , a Berber and Arab army, invaded and conquered nearly the entire peninsula. ใน 711, Moors , เบอร์เบอร์ และ อาหรับ กองทัพเข้ามารุกรานและยึดครองคาบสมุทรเกือบทั้งหมด During the next 750 years, independent Muslim states were established, and the entire area of Muslim control became known as Al-Andalus . ในช่วงถัดไป 750 ปีอิสระ มุสลิม รัฐมีการจัดตั้งและพื้นที่ทั้งหมดของการควบคุมมุสลิมได้กลายเป็นที่รู้จักกันเป็น Al - Andalus . Meanwhile the Christian kingdoms in the north began the long and slow recovery of the peninsula, a process called the Reconquista , which was concluded in 1492 with the fall of Granada . ขณะที่ คริสเตียน อาณาจักรในภาคเหนือเริ่มต้นและการกู้คืนช้ายาวของคาบสมุทร, กระบวนการที่เรียกว่า Reconquista ซึ่งได้ข้อสรุปใน 1492 ที่มีการตก Granada .

The Kingdom of Spain was created in 1492 with the unification of the Kingdom of Castile and the Kingdom of Aragon . [ 1 ] In this year also was the first voyage of Christopher Columbus to the New World , beginning the development of the Spanish Empire . ราชอาณาจักรสเปน ถูกสร้างขึ้นใน 1492 มีการรวมกันของ ราชอาณาจักร Castile และ ราชอาณาจักรอารากอน . [1] ในปีนี้ยังได้เดินทางครั้งแรกของ Christopher Columbus เพื่อ โลกใหม่ เริ่มต้นการพัฒนาของ เอ็มไพร์สเปน . The Inquisition was established and Jews and Muslims who refused to convert were expelled from the country. การสืบสวน ได้ก่อตั้งขึ้นและ ชาวยิว และ ชาวมุสลิม ที่ปฏิเสธที่จะแปลงถูกขับไล่ออกจากประเทศ

For the next three centuries Spain was the most important colonial power in the world. สำหรับถัดไปสามศตวรรษเป็นอำนาจอาณานิคมสเปนที่สำคัญที่สุดในโลก It was the most powerful state in Europe and the foremost global power during the 16th century and the greater part of the 17th century. Spanish literature and fine arts , scholarship and philosophy flourished during this time. มันเป็นรัฐที่มีประสิทธิภาพที่สุดในยุโรปและทั่วโลกกำลังสำคัญในช่วงศตวรรษที่ 16 และส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ 17 วรรณคดีสเปน และ วิจิตรศิลป์ , ทุนการศึกษาและปรัชญาความเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลานี้ Spain established a vast empire in the Americas, stretching from California to Patagonia , and colonies in the western Pacific. ก่อตั้งอาณาจักรสเปนมากมายในอเมริกา, การยืดจาก แคลิฟอร์เนีย เพื่อ Patagonia , และโคโลนีในแปซิฟิกตะวันตก Financed in part by the riches pouring in from its colonies, Spain became embroiled in the religiously charged wars and intrigues of Europe, including, for example, obtaining and losing possessions in today's Netherlands , Italy , France , and Germany , and engaging in wars with France, England , Sweden , and the Ottomans in the Mediterranean Sea and northern Africa . ทุนบางส่วนด้วยการร่ำรวยเทในจากอาณานิคมของสเปนกลายเป็น embroiled ในสงครามเรียกเก็บเคร่งครัดและ intrigues ของยุโรปรวมทั้งยกตัวอย่างเช่นการได้รับและสูญเสียทรัพย์สินในวันนี้ของ เนเธอร์แลนด์ , อิตาลี , ฝรั่งเศส , และ เยอรมนี และการมีส่วนร่วมในสงครามกับ ฝรั่งเศส, อังกฤษ , สวีเดน , และ Ottomans ใน ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ แอฟริกาเหนือ . Spain's European wars, however, led to economic damage, and the latter part of the 17th century saw a gradual decline of power under an increasingly neglectful and inept Habsburg regime. สเปนของสงครามยุโรป แต่นำไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจและส่วนหลังของศตวรรษที่ 17 เห็นลดลงทีละน้อยของอำนาจภายใต้เพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่เอาใจใส่และไม่สมควร Habsburg ระบบการปกครอง The decline culminated in the War of Spanish Succession , which ended with the relegation of Spain from the position of a leading western power, to that of a secondary one, although it remained (with Russia) the leading colonial power. ลดลง culminated ใน มรดกของสเปนสงคราม ที่สิ้นสุดที่มีการลดตำแหน่งของสเปนจากตำแหน่งของเวสเทิร์ไฟฟ้าชั้นนำเพื่อที่ของรองหนึ่งแม้ว่าจะยังคงอยู่ (กับรัสเซีย) อาณานิคมพลังงานชั้นนำ

The eighteenth century saw a new dynasty, the Bourbons , which directed considerable efforts towards the renewal of state institutions, with some success, finishing in a successful involvement in the American War of Independence . ศตวรรษที่สิบแปดเห็นราชวงศ์ใหม่ Bourbons ซึ่งกำกับความพยายามอย่างมากที่มีต่อสถาบันการต่ออายุของรัฐที่มีความสำเร็จบางอย่างสำเร็จในการมีส่วนร่วมที่ประสบความสำเร็จใน สงครามประกาศอิสรภาพอเมริกัน . However, as the century ended, a reaction set in with the accession of a new monarch. แต่เป็นศตวรรษที่สิ้นสุดปฏิกิริยาตั้งในที่มีการภาคยานุวัติของพระมหากษัตริย์ใหม่ The end of the eighteenth and the start of the nineteenth centuries saw turmoil unleashed throughout Europe by the French Revolutionary and Napoleonic Wars, which finally led to a French occupation of much of the continent, including Spain. ปลายของที่สิบแปดและเริ่มต้นของศตวรรษที่สิบเก้าเห็นความวุ่นวาย unleashed ทั่วยุโรปโดยการปฏิวัติฝรั่งเศสและนโปเลียน Wars ซึ่งในที่สุดนำไปสู่การประกอบอาชีพของฝรั่งเศสมากของทวีปรวมทั้งประเทศสเปน This triggered a successful but devastating war of independence that shattered the country and created an opening for what would ultimately be the successful independence of Spain's mainland American colonies. นี้เรียกสงครามที่ประสบความสำเร็จ แต่ทำลายล้างความเป็นอิสระที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ ประเทศและสร้างการเปิดสิ่งที่ในที่สุดจะมีความเป็นอิสระที่ประสบความสำเร็จของอาณานิคมอเมริกันแผ่นดินใหญ่ของสเปน Shattered by the war, Spain was destabilised as different political parties representing "liberal", "reactionary" and "moderate" groups throughout the remainder of the century fought for and won short-lived control without any being sufficiently strong to bring about lasting stability. แตกเป็นเสี่ยงโดยสงคราม, สเปนถูก destabilized เป็นบุคคลทางการเมืองที่แตกต่างกันแทน"เสรี","แย้ง"และกลุ่ม"ปานกลาง"ตลอดที่เหลือของศตวรรษที่ต่อสู้เพื่อการควบคุมและได้รับรางวัลสั้นโดยไม่ต้องมีกำลังแข็งแรงพอที่จะนำความมั่นคงยาวนานเกี่ยวกับ Nationalist movements emerged in the last significant remnants of the old empire ( Cuba and the Philippines ) which led to a brief war with the United States and the loss of the remaining old colonies at the end of the century. ขบวนการชาตินิยมเกิดในที่สำคัญเศษสุดท้ายของอาณาจักรเก่า ( คิวบา และ ฟิลิปปินส์ ) ซึ่งนำไปสู่สงครามช่วงสั้น ๆ กับประเทศสหรัฐอเมริกาและโคโลนีการสูญเสียของเดิมที่เหลืออยู่ในศตวรรษที่สิ้นสุดของ

Following a period of growing political instability in the early twentieth century, in 1936 Spain was plunged into a bloody civil war . ต่อไปนี้ระยะเวลาของความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ, สเปนในปี 1936 ได้ตกลงไปอยู่ในเลือด สงครามกลางเมือง . The war ended in a nationalist dictatorship, led by Francisco Franco which controlled the Spanish government until 1975. สงครามสิ้นสุดในระบอบเผด็จการชาตินิยมนำโดย ฟรานซิสฟรังโก ซึ่งควบคุมรัฐบาลสเปนจนกระทั่ง 1975 Spain was officially neutral during World War II , although many Spanish volunteers fought on both sides. สเปนมีความเป็นกลางอย่างเป็นทางการในช่วง สงครามโลกครั้งที่สอง แม้ว่าอาสาสมัครหลายสเปนต่อสู้ทั้งสองด้าน The post-war decades were relatively stable (with the notable exception of an armed independence movement in the Basque Country ), and the country experienced rapid economic growth in the 1960s and early 1970s. - ทศวรรษที่ผ่านมาสงครามโพสต์ได้ค่อนข้างคงที่ (ยกเว้นมีชื่อเสียงของอาวุธเป็นอิสระ การเคลื่อนไหว ใน ประเทศชาวแบสค์ ) และประเทศที่มีประสบการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ก่อน The death of Franco in 1975 resulted in the return of the Bourbon monarchy headed by Prince Juan Carlos. ความตายของฝรั่งเศสในปี 1975 ส่งผลให้ผลตอบแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์บูร์บงโกงโดย Prince Juan Carlos While tensions remain (for example, with Muslim immigrants and in the Basque region), modern Spain has seen the development of a robust, modern democracy as a constitutional monarchy with popular King Juan Carlos , one of the fastest-growing standards of living in Europe, entry into the European Community , and the 1992 Summer Olympics . ในขณะที่ความตึงเครียดยังคงอยู่ (ตัวอย่างเช่นกับผู้อพยพชาวมุสลิมและในภูมิภาคเกี่ยวกับแบสค์), ทันสมัยสเปนได้เห็นการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเป็น ระบอบรัฐธรรมนูญ ที่มีความนิยม King Juan Carlos ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เติบโตเร็วที่สุดของการใช้ชีวิตในยุโรป รายการ, เข้าสู่ ประชาคมยุโรป และ โอลิมปิกฤดูร้อน 1992 .

       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์