กระบวนการคิด

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด  และมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางสมองในด้านการคิด การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ศักยภาพทางสมองเป็นความสามารถทางปัญญา  ซึ่งสังเกตได้จากการรับรู้  การคิด  และ การตัดสินใจ  การให้เหตุผลประกอบการคิดในลักษณะนามธรรม   ความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักการ
ต่าง ๆ  และการนำไปใช้   เป็นการแสดงออกซึ่งศักยภาพทางสมองของมนุษย์
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ควรมุ่งจัดเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงธรรมชาติ  การเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน  มีกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับความสามารถและวัยของผู้เรียน   ผู้เรียนได้มีโอกาส ร่วมคิดอย่างรอบคอบ  ร่วมทำกิจกรรมอย่างมีความสุข  และเรียนรู้ได้มากขึ้น  เมื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับจาก ง่ายไปยากด้วยตนเอง
สื่อการเรียนรู้  เรื่อง พาราโบลา  ได้จัดลำดับกิจกรรมและกระบวนการ เรียนรู้ตามลำดับขั้น   ดังนี้
1.  ทบทวนความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น  พร้อมที่จะเรียนเนื้อหาใหม่  
2. นำความรู้พื้นฐานที่จำเป็นไปใช้ศึกษาหาความรู้ใหม่  เพื่อสรุปความคิดรวบยอด หลักการต่าง  ๆ  ทางคณิตศาสตร์ของเนื้อหาใหม่
3. ฝึกทักษะความรู้ใหม่  เป็นการนำความคิดรวบยอด และหลักการต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ไปฝึกทักษะ  เพื่อให้ เกิดความชำนาญอย่างถูกต้อง          และรวดเร็ว
4.   นำความรู้ใหม่ไปใช้   เป็นขั้นความรู้ ความชำนาญไปใช้จนเกิดทักษะการคิดคำนวณ   ทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวัน  และในสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้อง

                       

                      

สร้างโดย: 
คุณครู จินดา พ่อค้าชำนาญ และ นางสาว กาญวิภา จิตวานิชไพบูลย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์