0803 การปกครองในประเทศอินโดนีเซีย

การปกครอง

          อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ หัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2488 ได้กำหนดให้ใช้หลักปัญจศีลเป็นหลักในการปกครองประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการนับถือพระเจ้าองค์เดียว การเป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้ซึ่งความ เที่ยงธรรม ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนและความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวล

          สถาบันทางการเมืองและการบริหารตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 6 องค์กร คือ

          1) สภาที่ปรึกษาประชาชน (People Consultative Assembly – MPR) ประกอบด้วยสมาชิก 700 คน โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน (มาจากการเลือกตั้ง) ผู้แทนจาก ภูมิภาค 135 คน และผู้แทนจากองค์กรสังคมและกลุ่มอาชีพ 65 คน (มาจากการแต่งตั้ง) อยู่ในตำแหน่งครั้งละ 5 ปี

          2) สภาผู้แทนราษฎร (House of People’s Representatives – DPR) ประกอบด้วย สมาชิก 500 คน มาจากการเลือกตั้ง 462 คน ผู้แทนกองทัพที่มาจากการแต่งตั้ง 36 คน อยู่ใน ตำแหน่งครั้งละ 5 ปี

          3) ประธานาธิบดี เป็นประมุขสูงสุดด้านการบริหาร มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน คณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม โดยการเสนอชื่อของสภาที่ปรึกษา ประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

          4) สภาที่ปรึกษาสูงสุด (Supreme Advisory Council) เป็นองค์กรให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ประธานาธิบดี

          5) ศาลฎีกา (Supreme Court)

          6) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด (State Audit Board)ส่วนการปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 27 จังหวัด ในจำนวนดังกล่าวเป็นเขตพิเศษ 3 จังหวัด คือ เขตเมืองหลวงพิเศษจาการ์ตา ดินแดนพิเศษอาเจห์ และดินแดนพิเศษย็อกยาการ์ตา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 441 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • รัชนีกร สินทรัพย์