0803 การปกครองในประเทศอินโดนีเซีย

การปกครอง

          อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ หัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2488 ได้กำหนดให้ใช้หลักปัญจศีลเป็นหลักในการปกครองประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการนับถือพระเจ้าองค์เดียว การเป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้ซึ่งความ เที่ยงธรรม ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนและความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวล

          สถาบันทางการเมืองและการบริหารตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 6 องค์กร คือ

          1) สภาที่ปรึกษาประชาชน (People Consultative Assembly – MPR) ประกอบด้วยสมาชิก 700 คน โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน (มาจากการเลือกตั้ง) ผู้แทนจาก ภูมิภาค 135 คน และผู้แทนจากองค์กรสังคมและกลุ่มอาชีพ 65 คน (มาจากการแต่งตั้ง) อยู่ในตำแหน่งครั้งละ 5 ปี

          2) สภาผู้แทนราษฎร (House of People’s Representatives – DPR) ประกอบด้วย สมาชิก 500 คน มาจากการเลือกตั้ง 462 คน ผู้แทนกองทัพที่มาจากการแต่งตั้ง 36 คน อยู่ใน ตำแหน่งครั้งละ 5 ปี

          3) ประธานาธิบดี เป็นประมุขสูงสุดด้านการบริหาร มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน คณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม โดยการเสนอชื่อของสภาที่ปรึกษา ประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

          4) สภาที่ปรึกษาสูงสุด (Supreme Advisory Council) เป็นองค์กรให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ประธานาธิบดี

          5) ศาลฎีกา (Supreme Court)

          6) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด (State Audit Board)ส่วนการปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 27 จังหวัด ในจำนวนดังกล่าวเป็นเขตพิเศษ 3 จังหวัด คือ เขตเมืองหลวงพิเศษจาการ์ตา ดินแดนพิเศษอาเจห์ และดินแดนพิเศษย็อกยาการ์ตา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 199 คน กำลังออนไลน์