โปรเดสทอป

 โปรแกรม Pro/Desktop

          โปรแกรม Pro/Desktop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา ที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบ และสร้างงานสามมิติ โดยสามารถสร้าชิ้นงานที่เกิด