สถาบันการพลศึกษา คัดเรียนปริญญาตรี 17 วิทยาเขต

         สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบ คัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาเขต สังกัดสถาบันการพลศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 ตามหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนในแต่ละวิทยาเขตรับสมัครระหว่าง วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
         คณะที่เปิดรับสมัคร
         -คณะศึกษาศาสตร์
         -คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (4 ปี)
         -คณะศิลปศาสตร์ (4 ปี)
         คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี
         รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
         1.มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือพิษสุราเรื้อรัง
         2.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
         3.มีภูมิลำเนาที่เป็นหลักแหล่งโดยมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทำขึ้นในลักษณะเดียวกัน สามารถนำมาแสดงได้
         4.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากเหตุด้านความประพฤติ ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดร้ายแรง จะต้องพ้นสภาพนักเรียนหรือนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรียน
         5.มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
         6.ไม่เป็นนักบวชของศาสนาใด ๆ ที่ขัดต่อแนวปฏิบัติของศาสนา
         7.มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         8.ไม่เป็นนิสิต นักศึกษาที่กาลังเรียนอยู่ในสถาบันอื่น ที่ใช้เวลาเรียนตรงกัน
         หลักฐานการสมัคร
         1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
         2.ใบระเบียนสะสม (รบ.) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนที่กำหนดในคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
         3.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
         4.ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นครู อาจารย์ของสถานศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือที่หน่วยงานเจ้าสังกัดมอบหมายไปแสดงด้วย
         4.ค่าสมัคร 200 บาท
         ติดต่อสอบถามที่สานักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2219-1695, 0-2219-1696, 0-2219-1697 ต่อ 2300(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์