ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญจึงแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน  ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญแม้จะไม่ได้จดทะเบียน
ก็สามารถจัดตั้งและดำเนินงานได้ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
โดยไม่แยกระหว่างทรัพย์สินส่วนตัวของห้างหุ้นส่วนและทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วน
เจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องร้องหุ้นส่วนคนใดก็ได้ ให้รับผิดในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวนเพราะตามกฎหมายถ้าไม่มีการตกลงให้ใครเป็นผู้จัดการแล้ว ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนย่อมจัดการห้างนั้นได้
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีชื่เรียกเฉพาะว่า"ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"

โครงสร้างห้างหุ้นส่วนสามัญ
1.มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2.มีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว คือ หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวง ของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน
3.ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้
4.จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนเรียกว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"  

การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ต้องเตรียมรายละเอียดในการจดทะเบียนดังนี้
1.ชื่อห้างหุ้นส่วน
2.ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
3.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา
4.ชื่อ ที่อยู่ อาชีพของผู้เป็นหุ้ส่วนจำกัดความรับผิดชอบและจำนวนเงินที่ลงหุ้น
5.ชื่อ ที่อยู่ อาชีพของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ตำกัดควมรับผิดชอบ
6.ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
7.ข้อจำกัดอำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ(ถ้ามี)

      

สร้างโดย: 
อุทัยวรรณ+จงลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์