ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด    คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก  ดังนี้คือ
1. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
2. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน 

โครงสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2.ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จำพวก คือ
1.หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ รับผิดเฉพาะจำนวนเงินที่รับว่าจะลงหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วน
2.หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดชอบ รับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน
3.ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
4.ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การลงทุนในห้างหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ
1.มีสิทธิออกความคิดเห็นและแนะนำในการจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ในกรณีที่สัญญาหุ้นส่วนให้สิทธิไว้
2.มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในการแต่งตั้งถอดถอนผู้จัดการตามที่บังคับไว้ในสัญญาหุ้นส่วน
3.มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด
4.มีสิทธิประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด
5.มีสิทธิโอนหุ้นของตนไปให้บุคคลภายนอกได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนอื่น สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

การลงทุนในห้างหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ
1.นำแรงงานมาลงทุนได้
2.เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้
3.จะดำเนินกิจการที่มีสภาพอันเป็นทางการแข่งกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้
4.เมื่อผู้เป็นห้างหุ้นส่วนคนใดตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถจะต้องเลิกกิจการ

      

สร้างโดย: 
อุทัยวรรณ+จงลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์