จุฬาฯ คัดเรียนป.ตรี หลักสูตรนานาชาติ 6 คณะ

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  31 มกราคม  2554 รับสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ สมัครได้ทั้งทางไปรษณีย์ และสมัครผ่านเว็บไชต์
         คณะ/สาขาและจำนวนที่เปิดรับ
         1.คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม จำนวนไม่เกิน 100 คน
         2.คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนไม่เกิน  200 คน
         -สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
         -สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
         -สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
         -สาขาวิขาวิศวกรรมอากาศยาน
         3.คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน
         -แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
         -แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
         4.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
         5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
         6.คณะนิเทศศาสตร์
         7.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         คณะอักษรศาสตร์
         1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         2.1 TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79
         2.2 IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
         2.3 CU-TEP ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550
         3.มีคะแนนผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         3.1 CU-AAT โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
         3.2 SAT1 จะต้องมีคะแนนในส่วนของ Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
         3.3 ACT โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน
         4.เป็นผู้มีความประพฤติและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ


         เอกสารการสมัคร
         ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครครบถ้วนทุกข้อตามความเป็นจริง และแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
         2.หลักฐานรับรองผลการศึกษา (Transcript)
         3.ผลการทดสอบตามคุณสมบัติในข้อ 2,3
         4.เรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 100-200 คำที่แสดงเจตจำนงของการศึกษา (Statement of Purpose)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นขาวต่างชาติ)
         6.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา)
         ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัครทุกชิ้น สนในคณะอักษรศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ ห้อง 1311)ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี โทร 0-2218-4641


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         คณะวิศวกรรมศาสตร์
         1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         2.1 TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79
         2.2 IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
         2.3 CU-TEP ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550
         3.มีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         3.1 CU-AAT โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
         3.2 SAT1 จะต้องมีคะแนนในส่วนของ  Math และ SAT2 Math Level2 วิขาละ ไม่ต่ำกว่า  600 คะแนน
         4.มีคะแนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
         4.1สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมนาโน จะต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -CU-ATS(NANO) ไม่ต่ำวก่า 1,200 หรือ
         -SAT2(Physics,Chemistry and Biology) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
         4.2สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ สาขาวิขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน จะต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -CU-ATS ไม่ต่ำวก่า  800 หรือ
         -SAT2(Physics and Chemistry  ) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
         โดยสามารถใช้คะแนนผลสอบทั้งข้อ 2,3 และ 4 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยรับสมัครทางอินเตอร์เนตเท่านั้น ทาง http://www.ise.eng.chula.ac.th/ หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-2218-6422-3


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         คณะเศรษฐศาสตร์
         1.สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยหรือมิใช่สัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในระบบการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศ หรือผู้สมัครสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศ ต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ให้ครบทั้ง 3 ข้อโดยผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อดังนี้
         1.1มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าโดยต้องมีใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) มาแสดง ในกรณีของผู้สมัครที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 1 แห่ง ให้ถือ GPAX ของโรงเรียนที่ออกใบจบการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร
         1.2 มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 560 หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 220 หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 83
         -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
         -SAT1(Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ 
         -CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 560
         1.3มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -CU-AAT(Math Section) ไม่ต่ำกว่า 580 หรือ
         -SAT1(Math) ไม่ต่ำกว่า 620 หรือ
         มีคะแนนสอบ A-Level หรือคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย หรือคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์ เกรด A โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อที่ 1.2,1.3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร ในกรณีที่ยื่นผลสอบ SAT1(Math) และ SAT1(Critical Reading) พร้อมกันจะต้องใช้ผลสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น
         2.สำหรับผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศ ต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ครบทั้ง 3 ข้อ โดยผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้
         2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) มาแสดง
         2.2จดหมายรับรองจากผู้สอน 2 คน จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปิดผนึกพร้อมลายเซ็นของผู้สอน จำนวน 2 ฉบับ หรือมีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งตามข้อที่ 1.2,1.3 หรือคะแนนมาตราฐานอื่น ๆ ที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์ เกรด A โดยสามารถใช้ผลคะแนนตามข้อ 1.2,1.3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร ในกรณีที่ยื่นผลสอบ SAT1 (Math) และ SAT1(Critical Reading) พร้อมกันจะต้องใช้ผลสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น
         2.3เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ


         หลักฐานการสมัคร
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
         2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
         3.ผลการเรียนและผลการทดสอบตามคุณสมบัติที่คณะฯกำหนด
         4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)


         ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อ มิฉะนั้นคณะเศรษฐศาสตร์จะไม่รับพิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 สนใจดูรายละเอียกการสมัครและสมัครผ่านทางอินเทอร์เนตได้จาก http://www.eba.econ.chula.ac.th/ หรือสอบถามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร นานาชาติ) ชั้น 3 ห้อง 309 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-6195,0-2218-6197
         ส่วนการรับสมัครคณะวิทยาศาสตร์ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ โดย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/BSAC หรือโทรศัพท์ 0-2218-7600-1 และสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.commde.com/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้น 1 อาคารเลิศ อุรัสยะนันทน์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2218-4494
         สำหรับความคืบหน้าการเปิดรับสมัครนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จะนำมาเสนอให้ทราบหากมีกำหนดการรับสมัครต่อไป


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์