ภูมิศาสตร์กายภาพ

ภูมิศาสตร์ กายภาพ

 ภูมิศาสตร์กายภาพ ความหมายของวิชาภูมิศาสตร หมายถึง วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์ หรือการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์
ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ หมายถึงวิชาที่ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของโลก
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
ประโยชน์ของการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ1.เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              2.เพื่อแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม             3.เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย
 
1. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของเปลือกโลกที่เห็นเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ที่ราบ ที่ราบสูง ภูเขาเนินเขา เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
- ลักษณะภูมิประเทศหลัก  ไม่เปลี่ยนรูปง่าย ได้แก่ ที่ราบ ที่ราบสูง ภูเขา และเนินเขา---- ลักษณะภูมิประเทศรอง เปลี่ยนแปลงรูปได้ง่าย ได้แก่ หุบเขา ห้วย เกาะ อ่าว แม่น้ำ สันดอนทราย แหลม ทะเลสาบ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

ลมฟ้าอากาศ หมายถึง สภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
ภูมิอากาศ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยรวบรวมข้อมูลประมาณ 15 ปีขึ้นไป

องค์ประกอบของภูมิอากาศ
1.อุณหภูมิของอากาศ
2.ความกดอากาศ
3.ความชื้นและปริมาณน้ำฝน
4.ลมและทิศทางของลม

 

ปัจจัยควบคุมอากาศ
1.ตำแหน่งละติจูดและที่ตั้ง บริเวณที่ละติจูดต่ำ อากาศจะร้อนที่สุดเพราะได้รับแสงตรงจากดวงอาทิตย์ ส่วนบริเวณที่ละติจูดสูงขึ้นเรื่อย ๆอุณหภูมิของอากาศจะลดลงเรื่อย ๆ อุณหภูมิต่ำลง
2.ความใกล้หรือไกลทะเล ถ้าอยู่ใกล้ทะเลอากาศเย็นสบาย ความชุ่มชื่นมากแต่ถ้าอยู่ไกลทะเลอากาศจะร้อนและแห้งแล้งมากขึ้น
3.การวางตัวของเทือกเขาสูงบริเวณที่เป็นด้านรับลมหรือด้านหน้าภูเขาจะมีความชุ่มชื้นและฝนตกชุกส่วนด้านหลังเขาหรือด้านอับลมจะมีไม่มีฝนตกเลยหรือที่ เรียกว่า เขตเงาฝน
4.ความสูงต่ำของพื้นที่ บริเวณที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอุณหภูมิจะสูง และค่อย ๆ ลดต่ำลงเมื่อพื้นที่สูงขึ้น
        บริเวณที่ราบจึงมีอากาศร้อนกว่าบริเวณยอดเขาสูง ๆ
5.กระแสน้ำในมหาสมุทร กระแสน้ำในมหาสมุทรมี 2 ชนิดคือ กระแสน้ำอุ่น และกระแสน้ำเย็นบริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านจะมีความชุ่มชื้นและอากาศอบอุ่น
และบริเวณที่มีกระแสน้ำเย็นไหลผ่านจะมีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น
6.ทิศทางของลมประจำลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านจะทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ทำให้เกิดฤดูหนาวแต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านจะทำให้เกิดฝนตกชุกและนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน
       

ประเภทของภูมิอากาศ


1. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น หรือแบบ A คือมีปริมาณน้ำฝนมาก ไม่มีฤดูหนาว อุณหภูมิสูงตลอดปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
-
Af
คือ แบบร้อนน
-
Am
คือ แบบมรสุม
-
Aw
คือ แบบทุ่งหญ้าสะวันนา
2. ภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง หรือแบบ
B
คือ ฝนตกน้อยมากแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
-
BW
คือ แบบทะเลทราย
-
BS
คือ แบบทุ่งหญ้าสเตปป์
3. ภูมิอากาศแบบอบอุ่น หรือแบบ
C
คือ อุณหภูมิปานกลางแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
-
Cw
คือ แบบกึ่งโซนร้อน
-
Cf
คือ แบบชายฝั่งทะเลตะวันตก
-
Cs
คือ แบบเมดิเตอร์เรเนียน
4. ภูมิอากาศแบบหนาว หรือแบบ
D
คืออากาศหนาวที่สุดอุณหภูมิต่ำกว่า -3 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น2 ลักษณะ คือ
-
Df
คือ แบบเย็นหรือหิมะตลอดปี
-
Dw
คือ แบบหิมะหรือแบบเย็นที่มีความชื้นตลอดปี
5. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง หรือแบบ
E
คืออากาศหนาวเย็นจัด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
-
ET
คือ อากาศแบบทุนดรา ลักษณะ 3 เดือนช่วงน้ำแข็งละลาย
-
EF
คือ อากาศแบบขั้วโลกหรือเขตน้ำแข็งที่ปกคลุมตลอดทั้งปี 


ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย  ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นโดยแบ่งตามระบบของเคิปเปน แบ่งเป็น
1. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (
Am) ลักษณะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีฤดูแล้งสั้น ๆ คั่นสลับ บางเดือนมีฝนตกมากกว่า 60 มิลลิเมตร พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตมรสุมครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกแถบจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ลักษณะมีฝนตกปานกลางฤดูแล้งยาวนาน ฤดูฝนสั้น ฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อเดือนพืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าสลับป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และทางตอนเหนือของภาคตะวันออก 

สร้างโดย: 
tanooaek15

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 382 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tangelabiaggini97748
  • nathanieldagostino