ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัส ส43102 ระดับชั้นม6

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดิีค่ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน

           ในภาคเรียนที่ 2 นี้ เราจะเรียนประวัติศาสตร์สากลกันนะคะ ซึ่งจะมีเนื้อหาดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   อารยธรรมตะวันออก

                               - อารยธรรมจีน

                               - อารยธรรมอินเดีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   อารยธรรมตะวันตก

                              - อารยธรรมตะวันตกในยุคโบราณ

                             -  อารยธรรมตะวันตกในยุคกลาง

                             - อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3     เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อโลกในยุคปัจจุบัน

การส่งงาน   ให้นักเรียนส่งงานที่ครูสั่ง

ครั้งที่ 1  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

ครั้งที่ 2  ภายในวันที่ 30 มกราคม  2554

 

 

****แก้ไขอันเก่าคับ 

http://www.thaigoodview.com/node/94707 

เรื่อง  อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง

นาย ศิวพจน์  จิตรสง่า ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1


นาย ศุภวัฒน์ วิบูลยาคม ชั้น ม.6/1 เลขที่ 19

นาย อภิชาติ วิยะเศษ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 22

นาย ชัยพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 32

 

1.นางสาว เพชรรี นามบุญเรือง เลขที่ 21

2.นางสาว นิตยา บุตรศาสตร์ เลขที่ 22

3.นางสาว ธรัญญา ภูผา เลขที่ 13

4.นางสาว นัฏฐา ทับเที่ยง เลขที่ 12

5.นางสาว พิไลวรรณ หินสม เลขที่ 14

ชั้น ม.6/4

 

 

ส่งงานค่ะ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/94236

 

ส่งงาน(เเก้ไขอันเก่าคะ)

http://www.thaigoodview.com/node/91435

จัดทำโดย

นางสาว กานดา นิยมสุข เลขที่ 10

นางสาว  อังสุมาลี  มีศรี เลขที่ 17

นางสาว สุพัตรา  สุดรักษ์ เลขที่ 28

รูปภาพของ airyzaz
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

http://www.thaigoodview.com/node/91148

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

อารยธรรมตะวันออก(อินเดีย)

http://www.thaigoodview.com/node/90457

จัดทำโดย

นาย กมล กลิ่น เมธี  เลขที่ 21

นางสาว ณัฐกานต์  อมรจิตราพันธ์   เลขที่ 26

นาย รังสรรค์ บุญทัน   เลขที่ 25

ม.6/1

อารธรรมตะวันออก(จีน)

http://www.thaigoodview.com/node/90447

จัดทำโดย

นางสาว  กานดา  นิยมสุข  เลขที่ 10

นางสาว  สุพัตรา  สุดรักษ์  เลขที่  28

นางสาว  อังสุมาลี  มีศรี  เลขที่ 17

 

http://www.thaigoodview.com/node/90265#comment-91137

เรื่อง อารยธรรม

http://www.thaigoodview.com/node/90266

เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1-2

นายศุภฤกษ์ สิงห์คำ เลขที่ 17  ม.6/4

http://www.thaigoodview.com/node/90128

 

นางสาวนารถอนงค์  แซใหล  ม.6/4  เลขที่ 1

สาเหตุของสงครามโลก

http://www.thaigoodview.com/node/90127

นางสาวนารถอนงค์  แซ่ใหล ม.6/4 เลขที่ 1

อารยธรรม

ส่งงานครับ อาจารย์  เรื่อง อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง

http://www.thaigoodview.com/node/85666

จัดทำโดย

นาย ศิวพจน์  จิตรสง่า  เลขที่ 1

นาย ศุภวัฒน์  วิบูลยาคม เลขที่ 19

นาย อภิชาติ  วิยะเศษ  เลขที่ 22

นาย ชัยพัฒน์  สถาพรชัยสิทธิ์  เลขที่ 32

ม.6/1 

รูปภาพของ sila15367

*แก้งาน 

 

น.ส.พูลทิพย์   อุไรวงศ์          เลขที่ 14

น.ส.ศรัญญา   วระกฎ            เลขที่ 15

น.ส.สุจิตรา     วิทยเบญจางค์ เลขที่ 16

น.ส.สรยา       วุฒิวิทยารักษ์  เลขที่ 20

น.ส.กชพร      เกรียวกระโทก  เลขที่ 35

น.ส.วารุณี      ภักตรามุข       เลขที่ 37

ชั้น ม.6/1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อารยธรรมตะวันตก

เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

 

http://www.thaigoodview.com/node/86960

รูปภาพของ Thepthida_15700

ส่งงานค่ะ เรื่อง โซเครติส อริสโตเติล และเพลโต 

 

http://www.thaigoodview.com/node/88495

 

นางสาวหทัยชนก ค้าไม้ เลขที่ 2

 

นางสาวภัทรพร บุญสืบมา เลขที่ 3

 

นางสาววีธิกา ยิ้มศรีแพร เลขที่ 4

 

นางสาวณัฐกานต์ ธัญญชาติพัวพงษ์ เลขที่ 6

 

นางสาวเทพธิดา คุ้มทรัพย์ เลขที่ 20 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

รูปภาพของ sila15469

   ส่งงานค่ะ  เรื่อง อารยธรรมโรมัน

http://www.thaigoodview.com/node/88412

  จัดทำโดย

น.ส.คนึงนิตย์       พิมกร           ชั้นม.6/1  เลขที่2

น.ส.ไอลดา         ปักเกตุ          ชั้นม.6/1  เลขที่9

น.ส.เเอนนา         เองสกุล        ชั้นม.6/1  เลขที่18

น.ส.รุ่งอรุณ         เหล่าทองสาร  ชั้นม.6/1  เลขที่23

น.ส.อัคคณัฏฐา     อำไพ           ชั้นม.6/1  เลขที่24

น.ส.สุดารัตน์        คำด่าน          ชั้นม.6/1  เลขที่27

 

ส่งงานค่ะ

เรื่อง เฮโรโดตุส

http://www.thaigoodview.com/node/87993

 ผู้จัดทำ

1.นางสาว สุวดี เพ็ชรเทศ เลขที่ 5

2.นาย ปิยะบุตร อินรุณ เลขที่ 7

3.นางสาว ณัฐกานต์ นิทะรมย์ เลขที่ 8

4.นางสาว พรภิรมย์ รวยกร เลขที่ 9

5.นางสาว ยอดขวัญ จำปาวงศ์ เลขที่ 10

6.นาย อัครเดช แต้มทอง เลขที่ 23

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ส่งงานค่ะ เรื่อง อารยธรรมกรีกโบราณ 

>>http://www.thaigoodview.com/node/87716 

 จัดทำโดย
น.ส. ธัญพิชชา     อุดมกิจดำรง    ม.6/1  เลขที่  3
น.ส ปนัดดา        แซ่ตั้ง            ม.6/1  เลขที่  4
น.ส. รุ่งอรุณ       ปิ่นกระจาย      ม.6/1  เลขที่  5
น.ส. สุธาศิน       นุ่นลอย          ม.6/1  เลขที่  6
น.ส. สุภาภรณ์     มั่นเขียว         ม.6/1  เลขที่  7
น.ส. สุรินทร์รัตน์  บัวเร่งเทียนทอง ม.6/1 เลขที่ 8
น.ส. พิมพ์ชนก     รุจิโยธานันทน์   ม.6/1  เลขที่ 29     

 

รูปภาพของ 15350

ส่งงานค่ะ อาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/86158

เรื่อง อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์จัดทำโดย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

 นางสาว เกสร   จุติลาภถาวร    เลขที่ 11

นางสาว จิรัชยา  ดุจนาคี         เลขที่ 12

นางสาว ณัฐชา   ณรงค์ฤทธิไกร เลขที่ 13

นางสาว สุรารักษ์  ชัยเทียร       เลขที่ 33

นางสาว วิสา       คำหน้อย     เ ลขที่ 34

นางสาว ณัฐสุดา   เสาร์ท้าว      เลขที่ 36

อาจารย์วัชรีคะหนูมาส่งงาน

เรื่อง"อิทธิพลของศาสนายุคกลาง"

1.นายทิศากร    ครุฑพันธุ์  ม.6/2  เลขที่  5

2.นายชัชวาลย์   คล่องวิชา  ม.6/2  เลขที่  6

3.นางสาวศศิธร   สงวนบุญ  ม.6/2   เลขที่  8

4.นายภัทร   พรหมจันทร์   ม.6/2  เลขที่  9

5.นายณัฐวุฒิ    ซัง    ม.6/2   เลขที่  16

 

http://www.thaigoodview.com/node/87185

รูปภาพของ sila15367

น.ส.พูลทิพย์   อุไรวงศ์          เลขที่ 14

น.ส.ศรัญญา   วระกฎ            เลขที่ 15

น.ส.สุจิตรา     วิทยเบญจางค์ เลขที่ 16

น.ส.สรยา       วุฒิวิทยารักษ์  เลขที่ 20

น.ส.กชพร      เกรียวกระโทก  เลขที่ 35

น.ส.วารุณี      ภักตรามุข       เลขที่ 37

ชั้น ม.6/1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อารยธรรมตะวันตก

เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

http://www.thaigoodview.com/node/86960

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์