ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2 ระดับชั้นม. 4 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                  ในภาคเรียนที่ 2 นี้ เราจะเรียนประวัติศาสตร์ไทย 2 ในเนื้อหาต่อไปนี้คือ

หน่วยการเรียนที่ 1 บทบาทของสตรีไทย

หน่วยการเรียนที่ 2  บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย

หน่วยการเรียนที่ 3  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

                          

ส่งงานค่ะ !!!

รายชื่อสมาชิก


1)สุรัตนา วิงทองดี เลขที่ 2

2)นันทวรรณ สินเสมอ เลขที่ 3

3)กนกกาญจน์ หล้าวิลัย เลขที่ 10

4)กัญญาวีร์ สำราญเย็น เลขที่ 14

5)สุวนันท์ อมาตย์มนตรี เลขที่ 22

6)สิริลักษณ์ ฝ่ายดี เลขที่ 27

7)พุทธมาศ พรหมวงศ์ษา เลขที่ 29

8)วนิดา พูลพังงา เลขที่ 32

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/94810

 ลักษณะภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา

รายชื่อสมาชิก

1) ชาลิสา     พิเชฐมงคล              ม.4/3     เลขที่ 6

2) สิริมา       ธรรมแสง                  ม.4/3     เลขที่ 7

3) มินทิรา     ขาวขำ                     ม.4/3     เลขที่ 8

4) อัญชนา    พันธุ์มณี                  ม.4/3     เลขที่ 11

5) ปรีดาภา    ภูกองชัย                 ม.4/3     เลขที่ 12

6) รัชนีกร      พันธุพล                   ม.4/3     เลขที่ 13

7) ศันสนีย์     แดงศรี                     ม.4/3     เลขที่ 21

8) พิชชากร    บุญเกิด                   ม.4/3     เลขที่ 24

9) ปรียารัตน์   สุทธิหล่อ                 ม.4/3     เลขที่ 26

10) รัชนีกร     สุรชัยสิทธิโชค        ม.4/3    เลขที่ 28

ส่งงานแล้วนะคะอาจารย์ วัชรี ตรวจให้ด้วยนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/91206

รูปภาพของ นาย อนนท์ หินสม

ส่งงานคร้าบ สมาชิก

 1.นาย อนนท์ หินสม เลขที่ 25

2นางสาว จุฑาทิพย์ มนต์ทิวา เลขที่ 30

3.นาย จิรายุ  ทับทิมหิน  เลขที่ 15

4.นาย ชนะวิทย์ โคตะปัญญา เลขที่ 19

5.นาย วิสิทธิ์ พรมมา เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/90495

 • 4/2 เรื่อง วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ   
 • 1. น.ส.  อลิษา    พันธ์แตง   ม.4/2  เลขที่ 13
 •  2.น.ส.   ปวีณา   ปันสกุล     ม.4/2 เลขที่ 8
 •  3.น.ส.   สมัชญา    อัศวกิจรุ่งเรือง  ม.4/2  เลขที่ 14
 •  4.น.ส.   ธัญธิดา    แซ่ใหล    ม.4/2   เลขที่ 15
 •  5.น.ส.   ภนิดา       สาชนะ    ม.4/2 เลขที่ 25

   

  http://www.thaigoodview.com/node/88905

 • 4/2 เรื่อง วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ   
 • 1. น.ส.  อลิษา    พันธ์แตง   ม.4/2  เลขที่ 13
 • 2.น.ส.   ปวีณา   ปันสกุล     ม.4/2 เลขที่ 8
 • 3.น.ส.   สมัชญา    อัศวกิจรุ่งเรือง  ม.4/2  เลขที่ 14
 • 4.น.ส.   ธัญธิดา    แซ่ใหล    ม.4/2   เลขที่ 15
 • 5.น.ส.   ภนิดา       สาชนะ    ม.4/2 เลขที่ 25
 • http://www.thaigoodview.com/node/88905

ส่งงานใหม่อีกครั้งครับอาจารย์*แก้ไขแล้วครับ

กลุ่มที่3 เรื่อง วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

ลิงค์ครับ http://www.thaigoodview.com/node/86678

ส่งงานใหม่อีกครั้งครับอาจารย์*แก้ไขแล้วครับ

กลุ่มที่3 เรื่อง วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

ลิงค์ครับ http://www.thaigoodview.com/node/86678

ชื่อ กลุ่ม ม.4/2

 

น.ส ดวงจันทร์  คำเหลา เลขที่ 21

น.ส หงษ์ทิพ    พนมหอม  เลขที่ 22

น.ส อัญชนา    กองษี   เลขที่ 23

นาย วุฒิไกร  อรุณศิริ  เลขที่ 1

น.ส  วนิดา  เเวงชิน เลขที่ 18

 

 

นี่ลิงค์นะค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/88529

 

 

 

ชื่อ กลุ่ม ม.4/2

1. น. ส รจนา มีทรัพย์ เลขที่ 2

2. น.ส ธัญลักษณ์  จันโท เลขที่ 3

3. น.ส ศิริวรรณ   เกิดโภคา  เลขที่ 12

4. น.ส ภัทรวดี   ยอดมงคล  เลขที่ 16

5. น.ส ณัฐกานต์   พลกล้า เลขที่  20

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/88520

 

 

ช่วยเปิดดูด้วยนะค่ะ

ชื่อ กลุ่ม ม.4/2

1. น. ส รจนา มีทรัพย์ เลขที่ 2

2. น.ส ธัญลักษณ์  จันโท เลขที่ 3

3. น.ส ศิริวรรณ   เกิดโภคา  เลขที่ 12

4. น.ส ภัทรวดี   ยอดมงคล  เลขที่ 16

5. น.ส ณัฐกานต์   พลกล้า เลขที่  20

 

 

นี่ ลิงค์ น่ะค่ะ! >>>>http://www.thaigoodview.com/node/88520

 

 

รบกวนช่วยเปิดดูเเล้วก็ให้คะเเนนด้วยน่ะค่ะ

ชื่อ กลุ่ม ม.4/2

1. น. ส รจนา มีทรัพย์ เลขที่ 2

2. น.ส ธัญลักษณ์  จันโท เลขที่ 3

3. น.ส ศิริวรรณ   เกิดโภคา  เลขที่ 12

4. น.ส ภัทรวดี   ยอดมงคล  เลขที่ 16

5. น.ส ณัฐกานต์   พลกล้า เลขที่  20

 

 

นี่ ลิงค์ น่ะค่ะ! >>>>http://www.thaigoodview.com/node/88520

 

 

รบกวนช่วยเปิดดูเเล้วก็ให้คะเเนนด้วยน่ะค่ะ

ส่งงานใหม่ครับอาจารย์*แก้ไขแล้วครับ

กลุ่มที่3 เรื่อง วิถีชิวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย  ม.4/2

ลิงค์ครับ http://www.thaigoodview.com/node/86678

วิถีของคนสมัยอยุธยา วิถีของคนในสมัยอยุธยาด้านต่างๆมีดังนี้

 
 

1 ด้านการเมืองการปกครองในด้านการเมืองการปกครอง

ในสมัยนั้นกรุงศรีอยุธยาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธฺราชย์ อันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นพระประมุข ที่มีอำนาจสูงสุดใน ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์ทรง มอบหมายให้เหล่า ขุนนางปกครอง ดูแลเมือง ส่วนเมืองประเทศราชก็มีเจ้านายใน ราชวงศ์เก่าปกครอง ขึ้นตรงต่อเมืองราชธานี ศรีอยุธยา ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ(พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑) ทรงปฎิรูปการปกครอง ลดทอน อำนาจหัวเมือง ทรงแยกการบริหาร ราชการแผ่นดิน ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายทหาร มีสมุหพระกลาโหม เป็นผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นผู้รับผิดชอบ ในฝ่ายพลเรือน นั้นยัง แบ่งออกเป็น ๔ กรมหรือ จตุสดมภ์ คือ สี่เสาหลัก ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง  กรมนา จนมาถึงตลอดในสมัยอยุธยา

 

ด้านการค้าขายและเศรษฐกิจ

อาชีพหลักของชาวอยุธยาคือเกษตรกรรม โดยข้าวเป็นผลิตผลที่สำคัญของประชากรในประเทศ และ ยังเป็นสินค้าสำคัญ อย่างหนึ่งที่ชาวอยุธยาส่งออก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ที่สำคัญ ดังนั้น อยุธยาจึงมีรายได้ จากการค้า ทั้งจากการส่งสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศ และ จากการเป็นพ่อค้าคนกลางโดยทางราชสำนัก   ส่วนการค้าขายต่างประเทศอยู่ภายใต้ เหล่าขุนนางที่ได้มอบหมายเป็นผู้ควบคุมดูแล     ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเมื่อมีชาวยุโรป เข้ามา ติดต่อค้าขายมากขึ้นจึงเกิดมีกรมท่ากลางขึ้น มาอีกกรมหนึ่ง มีขุนนางฝรั่งดูแล พระมหากษัตริย์และขุนนางมีสำเภาค้าขายกับต่างประเทศโดยส่วนมาก มีนายจีนรับจ้างเป็นนายเรือและลูกเรือ  สินค้าส่งออกของอยุธยาคือผลิตผลทางการ เกษตร    เครื่องสังคโลก  และผลิตผลจากป่า เช่น งาช้าง หนังสัตว์ ไม้ เครื่องเทศ และ แร่ธาตุ เป็นต้น  รายได้หลักอีกส่วนหนึ่ง มาจากบรรณาการ ส่วย และ ภาษี อากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีที่ค้าขายกับ ต่างประเทศ ด้านการค้าภายในมีย่านการ ค้า และ ตลาดใหญ่น้อยตั้งอยู่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางแลกเปลี่ยน สินค้าด้านสังคมการแต่งกายและวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทย และ ศิลปวัฒนธรรมที่รับมาจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒธรรมจากอินเดียที่อยุธยารับมาจากเขมรและจากอินเดียโดยตรงการแต่งกายของคนในสมัยอยุธยานั้นพวกทาสหรือไพร่ ถ้าเป็นผู้ชายก๊ตะแค่นุ่งโจงกระเบนแต่ถ้าเป็นผู้หญิง จะมีกระโจมอกด้วยส่วนงานศิลปกรรมของอยุธยานั้นก็จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกการแต่งกลอนอีกทั้งยังมีการสร้างวัดอารามหลวงให้ผู้คนนั้นกราบไหว้อีกด้วยส่วนสังคมนั้นก็จะแบ่งเป็นชนชั้นคือ กษัตริย์  ขุนนาง  พระ  ไพร่ และก็ทาส

วิถีของคนสมัยอยุธยา วิถีของคนในสมัยอยุธยาด้านต่างๆมีดังนี้

 
 

1 ด้านการเมืองการปกครองในด้านการเมืองการปกครอง

ในสมัยนั้นกรุงศรีอยุธยาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธฺราชย์ อันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นพระประมุข ที่มีอำนาจสูงสุดใน ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์ทรง มอบหมายให้เหล่า ขุนนางปกครอง ดูแลเมือง ส่วนเมืองประเทศราชก็มีเจ้านายใน ราชวงศ์เก่าปกครอง ขึ้นตรงต่อเมืองราชธานี ศรีอยุธยา ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ(พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑) ทรงปฎิรูปการปกครอง ลดทอน อำนาจหัวเมือง ทรงแยกการบริหาร ราชการแผ่นดิน ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายทหาร มีสมุหพระกลาโหม เป็นผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นผู้รับผิดชอบ ในฝ่ายพลเรือน นั้นยัง แบ่งออกเป็น ๔ กรมหรือ จตุสดมภ์ คือ สี่เสาหลัก ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง  กรมนา จนมาถึงตลอดในสมัยอยุธยา

 

ด้านการค้าขายและเศรษฐกิจ

อาชีพหลักของชาวอยุธยาคือเกษตรกรรม โดยข้าวเป็นผลิตผลที่สำคัญของประชากรในประเทศ และ ยังเป็นสินค้าสำคัญ อย่างหนึ่งที่ชาวอยุธยาส่งออก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ที่สำคัญ ดังนั้น อยุธยาจึงมีรายได้ จากการค้า ทั้งจากการส่งสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศ และ จากการเป็นพ่อค้าคนกลางโดยทางราชสำนัก   ส่วนการค้าขายต่างประเทศอยู่ภายใต้ เหล่าขุนนางที่ได้มอบหมายเป็นผู้ควบคุมดูแล     ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเมื่อมีชาวยุโรป เข้ามา ติดต่อค้าขายมากขึ้นจึงเกิดมีกรมท่ากลางขึ้น มาอีกกรมหนึ่ง มีขุนนางฝรั่งดูแล พระมหากษัตริย์และขุนนางมีสำเภาค้าขายกับต่างประเทศโดยส่วนมาก มีนายจีนรับจ้างเป็นนายเรือและลูกเรือ  สินค้าส่งออกของอยุธยาคือผลิตผลทางการ เกษตร    เครื่องสังคโลก  และผลิตผลจากป่า เช่น งาช้าง หนังสัตว์ ไม้ เครื่องเทศ และ แร่ธาตุ เป็นต้น  รายได้หลักอีกส่วนหนึ่ง มาจากบรรณาการ ส่วย และ ภาษี อากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีที่ค้าขายกับ ต่างประเทศ ด้านการค้าภายในมีย่านการ ค้า และ ตลาดใหญ่น้อยตั้งอยู่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางแลกเปลี่ยน สินค้าด้านสังคมการแต่งกายและวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทย และ ศิลปวัฒนธรรมที่รับมาจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒธรรมจากอินเดียที่อยุธยารับมาจากเขมรและจากอินเดียโดยตรงการแต่งกายของคนในสมัยอยุธยานั้นพวกทาสหรือไพร่ ถ้าเป็นผู้ชายก๊ตะแค่นุ่งโจงกระเบนแต่ถ้าเป็นผู้หญิง จะมีกระโจมอกด้วยส่วนงานศิลปกรรมของอยุธยานั้นก็จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกการแต่งกลอนอีกทั้งยังมีการสร้างวัดอารามหลวงให้ผู้คนนั้นกราบไหว้อีกด้วยส่วนสังคมนั้นก็จะแบ่งเป็นชนชั้นคือ กษัตริย์  ขุนนาง  พระ  ไพร่ และก็ทาส

ส่งงานค่ะ ชั้น ม.4/2

กลุ่มที่ 2 วัฒนธรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

http://www.thaigoodview.com/node/87502

ส่งงานครับอาจารย์ ชั้น ม.4/2

กลุ่มที่ 3 เรื่อง วิถีชิวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

http://www.thaigoodview.com/node/86678

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์