รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางเจริญศรี วงศ์ตัน

ชื่อเรื่อง          :   รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชื่อผู้รายงาน   :    เจริญศรี  วงศ์ตันปีการศึกษา     :   2552   บทคัดย่อ                     การศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่    จำนวน 15 เล่ม  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  70/70  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้    ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  แบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ดยมีประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดบ้านเขากรวด  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  จำนวน  15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 30  ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที  และการหาค่าประสิทธิภาพ E1 /  E2                    ผลการศึกษาพบว่า                         1.  แบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 6   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  79.62/81.99  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้                         2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้                                   3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะทศนิยม       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในเกณฑ์  พึงพอใจมาก 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 86 คน กำลังออนไลน์